reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/02/06

Στοιχεία Προγράμματος: 92


Απασχόληση νέου ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας - ΗΡΩΝ Π
Περιγραφή: Επιχορήγηση επιχειρήσεων του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για δραστηριότητες που αφορούν στη βιομηχανική έρευνα και προανταγωνιστική ανάπτυξη, εφόσον θα απασχολήσουν ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό σε νεοδημιουργούμενες θέσεις εργασίας.


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
Eπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και θα απασχολήσουν νέο ερευνητικό προσωπικό.
Ερευνητές που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, σχολών μαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ ή ΤΕΕ.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
1/2/2004-30/6/2004
1/9/2004-30/11/2004
1/2/2005-30/6/2005
1/9/2005-30/11/2005
1/2/2006-30/6/2006
1/9/2006-30/11/2006
Ανοιχτή προκήρυξη, ενεργή περιοδικά στις παραπάνω ημερομηνίες κάθε χρόνου και μέχρι το έτος 2006.


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δεκτικό επιχορήγησης είναι το νέο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στις επιχειρήσεις. Ως τέτοιο νοούνται:

Α. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος (ερευνητές) που μπορεί να προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Β. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (με μεταπτυχιακό ή μη τίτλο), ΙΕΚ, σχολών μαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ ή ΤΕΕ, που χρησιμοποιούνται ως τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό των ερευνητών. Προϋπόθεση όμως για την πρόσληψή τους είναι πρόσληψη και των άνω αναφερομένων ερευνητών με διδακτορικό δίπλωμα, δεδομένου ότι η συμμετοχή ερευνητών με αναγνωρισμένο διδακτορικό τίτλο είναι υποχρεωτική.

Το προσωπικό δεν πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.

Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που επιχορηγείται ανά επιχείρηση είναι τρεις και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού είναι δύο. Ο αριθμός του τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ερευνητών μείον ένα (δηλαδή για 3 ερευνητές μπορεί να χρηματοδοτηθούν 2 τεχνικοί, για 2 ερευνητές 1 τεχνικός, κλπ.

Η ιδιωτική συμμετοχή της αναδόχου εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 χρόνων. Στην περίπτωση νέας εταιρείας θα λαμβάνονται υπόψη όσοι ισολογισμοί υπάρχουν και εάν δεν υπάρχουν ισολογισμοί, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην πρόταση της, η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια:
τον προβλεπόμενο ρόλο της ερευνητικής δραστηριότητας που θα αναλάβει το νέο προσωπικό στη συνολική λειτουργία και πρόοδο της επιχείρησης,
τους κύριους άξονες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας,
τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας,
σε περίπτωση όπου η αιτούσα επιχείρηση δεν είναι ΜΜΕ (σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) Νο 70/01 της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (OJ L 10 13.01.2001 σελ. 33), πρέπει να παρουσιάζει με ποσοτικούς όρους τη δημιουργία κινήτρων (incentive effect) που θα έχει η επιχορήγηση στην ανάληψη ή πρόοδο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.


Τι χρηματοδοτείται:
Μέρος (από 35% έως 50%) του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση προσλαμβανόμενων νέων ερευνητών και τεχνικών σε ερευνητικά έργα σε επιχειρήσεις, για ελάχιστο διάστημα 18 μηνών και μέγιστο διάστημα 36 μηνών.

Αναλώσιμα και μετακινήσεις που σχετίζονται με το έργο.


Είδος ενίσχυσης:
Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι το ακόλουθο:
Α. Για έργα βιομηχανικής έρευνας, ποσοστό μέχρι 50% των επιλέξιμων δαπανών
Β. Για έργα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο, ποσοστό έως 45% για ΜΜΕ (σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) 70/01 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (OJ L 10 13.01.2001 σελ. 33) και έως 35% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Για δραστηριότητες που καλύπτουν συγχρόνως τη βιομηχανική έρευνα και τις δραστηριότητες ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο, το ποσοστό (ένταση) της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τον σταθμιζόμενο μέσο όρο των ως άνω ποσοστών επιχορήγησης για αυτά τα δύο είδη έρευνας.

Καλύπτονται οι παρακάτω δύο κατηγορίες δαπανών:

Αμοιβές Προσωπικού. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να χρεωθεί ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως ετήσιο μισθολογικό κόστος είναι:
α. 30.000 ευρώ για τους κάτοχους διδακτορικού διπλώματος
β. 22.000 ευρώ για τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
γ. 15 .000 ευρώ για τους υπόλοιπους
Αναλώσιμα και μετακινήσεις (ποσό έως 10% του μισθολογικού κόστους) που σχετίζονται με το έργο.
Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, συνδρομές, κτλ) δεν είναι επιλέξιμες.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 23.478.000,00 ευρώ.


Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Πληροφορίες
Επωνυμία: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Δρ. Ν. Σιδηρόπουλος

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 14-18, ΤΘ 146 31
115 10 ΑΘΗΝΑ

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 7773673

--------------------------------------------------------------------------------

Email: nsid@gsrt.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Οι προτάσεις υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα ειδικά έντυπα τα οποία διατίθενται από την αρμόδια Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ.


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=1895

--------------------------------------------------------------------------------

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες