reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ του Π.Ο.Ε. ΣΤΟ HONG KONG
16/01/06

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ) ΣΤΟ HONG KONG
(13 - 18, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ


Πρόλογος


Με το τέλος της Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που έγινε στο Hong Kong (13 έως 18 Δεκεμβρίου 2005), ο ΠΟΕ δημοσιοποίησε μια τελική Υπουργική δήλωση που περιέχει τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη διάσκεψη.

Αυτή η τελική Υπουργική δήλωση του Χονγκ Κονγκ εμφανίζει γενικά, μέτρια επιτεύγματα. Ενώ καταγράφει μερικές συγκεκριμένες αποφάσεις σε ορισμένα ζητήματα, το πιο σημαντικό είναι ότι αφήνει τα περισσότερα από τα κρίσιμα ζητήματα να επιλυθούν μέσω νέων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του 2006.


Βασικές αποφάσεις :


§ Συμφωνία για κατάργηση όλων των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων μέχρι το 2013.

§ Συμφωνία για κατάργηση όλων των εξαγωγικών επιδοτήσεων για το βαμβάκι μέσα στο 2006 και εφαρμογή δασμών και ποσόστωσης επιχορήγησης στις εξαγωγές όταν εφαρμοστεί η τελική συμφωνία του Γύρου της Doha.

§ Συμφωνία σε μερικές οδηγίες διαπραγμάτευσης υπηρεσιών και συμφωνία για υποβολή αναθεωρημένων προτάσεων μέχρι τις 3-12-2006.

§ Συμφωνία για την ελεύθερη επιβολή δασμών και ποσόστωσης σε τουλάχιστον 97% των προϊόντων από τις 32 λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (LDC) μέχρι το 2008.

§ Συμφωνία για τις ουσιαστικές οδηγίες σχετικά με τις εμπορικές διευκολύνσεις.


Περίληψη των κύριων αποφάσεων της δήλωση του Hong Kong


Για την γεωργία


§ Προθεσμία για την ολοκλήρωση των μορφών γεωργίας στις 30 Απριλίου 2006 και των σχεδίων προγράμματος βασισμένων σε αυτές τις μορφές στις 31 Ιουλίου 2006.

§ Για την εσωτερική επιδότηση, τρεις ζώνες για τις μειώσεις έχουν συμφωνηθεί: μια πρώτη ζώνη για τα μέλη με το πιο υψηλό επίπεδο επιτρεπόμενης υποστήριξης (Ε.Ε.), μια μέση ζώνη για τα μέλη του ΠΟΕ με τα δεύτερα και τρίτα πιο υψηλά επίπεδα υποστήριξης (Ιαπωνία και ΗΠΑ) και μία κατώτατη ζώνη για όλα τα άλλα μέλη του ΠΟΕ συμπεριλαμβανομένων και όλων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (εκτός LDC).

§ Όλες οι μορφές εξαγωγικών επιδοτήσεων πρέπει να καταργηθούν στα τέλη του 2013 και η εφαρμογή όλων των άλλων μέτρων αντίστοιχης επίδρασης πρέπει να ολοκληρωθεί κατά την ίδια ημερομηνία. Αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις εξαγωγής, τις εγγυήσεις ή τα ασφαλιστικά προγράμματα, τις κρατικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και την επισιτιστική βοήθεια.

§ Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, τέσσερις ζώνες έχουν υιοθετηθεί για τις περικοπές των δασμολογίων παρ΄ όλο που δεν υπάρχει καμία συμφωνία για τα κατώτατα όρια. Η Διακήρυξη καταγράφει και έναν πρόσθετο μηχανισμό προστασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες θα έχουν την ευελιξία να επιβάλουν ένα κατάλληλο όριο δασμολογίων σε ορισμένα προϊόντα βασισμένες στα κριτήρια της ασφάλειας τροφίμων, των οικονομικών πόρων και της αγροτικής ανάπτυξης. Εντούτοις, τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει ακόμα να συμφωνήσουν σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων προϊόντων στις αναπτυγμένες χώρες.

§ Για το βαμβάκι, όλες οι μορφές εξαγωγικών επιδοτήσεων θα καταργηθούν από τις αναπτυγμένες χώρες μέσα στο 2006 (συμπεριλαμβανομένων και των χωρών παραγωγών βαμβακιού από τη Δυτική Αφρική). Οι αναπτυγμένες χώρες θα δώσουν δασμούς και ελεύθερη ποσόστωση στις εξαγωγές βαμβακιού από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες από την αρχή της περιόδου εφαρμογής της τελικής συμφωνίας του Γύρου της Doha.


Για τα μη γεωργικά

NAMA (Non-Agricultural Market Access)


§ Προθεσμία για την ολοκλήρωση των μορφών του NAMA στις 30 Απριλίου 2006 και για την υποβολή περιεκτικών σχεδίων προγράμματος βασισμένων σε αυτές τις μορφές στις 31 Ιουλίου 2006.

§ Υιοθετήθηκε ένας «ελβετικός τύπος» για τους δασμολογικούς συντελεστές αλλά δεν υπήρξε καμία συναίνεση όσον αφορά αυτούς τους συντελεστές. Μόλις επέλθει συμφωνία για τα επίπεδα των συντελεστών, οι χώρες θα μειώσουν ή θα εξαλείψουν τα δασμολόγια.

§ Η Υπουργική δήλωση περιλαμβάνει ρητά ως αναπόσπαστο τμήμα της, ευέλικτες μορφές του ΝΑΜΑ για τις αναπτυσσόμενες χώρες που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της Διάσκεψης του ΝΑΜΑ, τον Ιουλίου 2004. Αυτές οι ευέλικτες μορφές ΝΑΜΑ καθορίζουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν τις πιο μεγάλες περιόδους χάρητος για την εφαρμογή της δασμολογικής μείωσης. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι σε θέση επίσης να κρατήσουν, ως εξαίρεση, κάποια δασμολογικά όρια ή να μην εφαρμόσουν τις περικοπές του ελβετικού τύπου μέχρι και 5% .

§ Όσον αφορά τις τοπικές πρωτοβουλίες, η δήλωση αναγνωρίζει ότι τα μέλη αυτή την περίοδο εφαρμόζουν τέτοιες πρωτοβουλίες και τα καλεί να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, σημειώνοντας όμως ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι σε μη-υποχρεωτική βάση.

§ Η δήλωση σημειώνει την ύπαρξη ενός επιπέδου κοινής κατανόησης σχετικά με την κάλυψη των προϊόντων αλλά κάποιες διαφορές παραμένουν και σε αυτό το θέμα.

§ Η δήλωση καλεί τη Διαπραγματευτική Ομάδα της ΝΑΜΑ να αξιολογήσει τα προβλήματα για τις επηρεαζόμενες αναπτυσσόμενες χώρες.

§ Η δήλωση αναγνωρίζει ότι «πολύς δρόμος παραμένει προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις». Καλεί δε τα μέλη να υποβάλουν τις συγκεκριμένες προτάσεις διαπραγμάτευσης όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

§ Η δήλωση περιέχει μια παράγραφο που συνδέει ρητά την πρόοδο της NAMA με την πρόοδο στη γεωργία. Εντούτοις, αυτός ο σύνδεσμος δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες.

 

Υπηρεσίες


§ Το παράρτημα C της δήλωσης έχει συμφωνηθεί ως βάση για τις διαπραγματεύσεις για τις Υπηρεσίες.

§ Οι σημαντικές αρχικές προτάσεις για τις Υπηρεσίες πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν. Οι συμφωνηθείσες προθεσμίες είναι 28 Φεβρουαρίου 2006 για τα πολυμερή αιτήματα, 31 Ιουλίου 2006 για τις αναθεωρημένες προτάσεις και 31 Οκτωβρίου 2006 για τα τελικά σχέδια του προγράμματος των υποχρεώσεων.

§ Η πολυμερής διαπραγμάτευση έχει ενισχυθεί και έχουν ληφθεί μέτρα για να ενθαρρυνθεί η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ειδικά δε και για τη συμμετοχή των λιγότερο αναπτυγμένων μελών.


Τα σχόλια του ICC για την έκβαση της Υπουργικής Διάσκεψης του Hong Kong.


Ως ισχυρός υποστηρικτής του Γύρου της Doha για τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητηρίο (ICC) καλωσόρισε το γεγονός ότι η Υπουργική Διάσκεψη στο Hong Kong εξέδωσε κοινή δήλωση που κρατά «ζωντανό» τον κύκλο των διαπραγματεύσεων.


Εντούτοις, η δέσμη των μέτρων που υιοθετήθηκε ήταν τελικώς μέτρια, και οι δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το άνοιγμα των αγορών αναβλήθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, για αργότερα.


Τις προσδοκίες για το άνοιγμα των αγορών τις μείωσαν σκόπιμα οι κυβερνήσεις του ΠΟΕ, τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της Διάσκεψης του Hong Kong, και δεν μπορεί να αποκρυφτεί η πραγματικότητα ότι ο κύκλος των διαπραγματεύσεων αντιμετωπίζει τώρα μια σκληρή ανηφορική προσπάθεια για να επιτευχθεί ο σκοπός του ανοίγματος των αγορών, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.


Παρ’ όλα αυτά, το ICC ακόμα θεωρεί, ότι αυτός ο στόχος παραμένει επιτεύξιμος. Η πρόκληση είναι περισσότερο πολιτική παρά τεχνική. Απαιτεί τη δέσμευση των κυβερνήσεων σε πιο υψηλά επίπεδα για να βρεθεί η πολιτική θέληση να γίνουν συμβιβασμοί που θα αναγνωρίζουν το κοινό συμφέρον της επιτυχίας και το συλλογικό κόστος της αποτυχίας.


Το ICC ζητά από τις κυβερνήσεις του ΠΟΕ να εργαστούν με αποφασιστικότητα, όλες μαζί, για να επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα του 2006 που καθορίστηκε στο Hong Kong με σκοπό την επίτευξη της τελικής και φιλόδοξης συμφωνίας στο τέλος έτους.


Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ICC, Guy Sebban, «μια επιτυχής ολοκλήρωση του Γύρου της Doha το προσεχές έτος, είναι ζωτικής σημασίας και θα επιτρέψει στην επιχειρηματική κοινότητα να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην αύξηση του παγκόσμιου βιοτικού επιπέδου. Αυτή η σημαντική και πολύπλευρη πρωτοβουλία να φιλελευθεροποιηθεί το παγκόσμιο εμπόριο προσφέρει το αναγκαίο αντίβαρο στον πολλαπλασιασμό των μεροληπτικών διμερών διαπραγματεύσεων και είναι βασική στο να κρατήσει υπό έλεγχο την πάντα παρούσα απειλή του προστατευτισμού.»


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες