reth_limani_old3.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
23/11/05

Περιγραφή: Οι προτεραιότητες της δράσης αφορούν

Συνεργασία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και αντιμετώπιση των προβλημάτων ερημοποίησης στις επιλέξιμες περιοχές,
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών
Συνεργασία σε θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων.
Συνεργασία σε θέματα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και αξιοποίησης των φυσικών πόρων της περιοχής
Συνεργασία για την προώθηση της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών.


Πρόγραμμα: Κ.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Αποδέκτες:
Φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ερευνητικοί φορείς
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
11/11/2005-10/3/2006


Περιοχή εφαρμογής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


Οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι:

1. Για την Ελληνική πλευρά
* Περιφέρεια Κρήτης: Οι Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
* Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ο Νομός Δωδεκανήσου.
* Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Οι Νομοί Λέσβου, Χίου και Σάμου.
2. Για την Κυπριακή πλευρά, ολόκληρη η χώρα.


Όροι και προϋποθέσεις:
Η πρόσκληση απευθύνεται επίσης:

α. Για την Ελληνική πλευρά σε Υπουργεία, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
β. Για την Κυπριακή πλευρά σε Αρμόδια Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Ερευνητικά Ιδρύματα & Ερευνητικούς Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τα έργα που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα INTERREG III Α Ελλάδα - Κύπρος οφείλουν ν’ αποδεικνύουν το διασυνοριακό τους χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής αρχές:

Να έχουν σχεδιαστεί και συμφωνηθεί από κοινού, να ευρίσκονται και από τις δύο πλευρές των συνόρων (επικεφαλής εταίρος και εταίρους στις επιλέξιμες περιφέρειες των δύο Κρατών Μελών) και να ωφελούν τους πληθυσμούς και στις δύο περιοχές αυτών.
Να έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές και παρ’ όλο που γεωγραφικά ευρίσκονται στην μία πλευρά των συνόρων να εμπεριέχουν σημαντικά οφέλη για τους πληθυσμούς που ζουν εκατέρωθεν αυτών.
Δεν μπορούν να ενταχθούν έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τα οποία αποφασίστηκαν μονομερώς, είναι γεωγραφικά προσδιορισμένα μόνο σε μια πλευρά των συνόρων, χωρίς φανερά οφέλη για πληθυσμούς από την άλλη μεριά των συνόρων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε κοινά έργα (σύμφωνα με την αρχή του «επικεφαλής» εταίρου). Επίσης, οι προτάσεις έργων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις που ορίζει το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg, ήτοι:

να είναι συμβατά και να εξυπηρετούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον, τις ίσες ευκαιρίες και την αγορά εργασίας
να σέβονται την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να αποδεικνύουν εμφανώς την εθνική συνεισφορά
να μην χρηματοδοτούνται από άλλα κοινοτικά προγράμματα
να μην επαναλαμβάνουν προγενέστερες ή υφιστάμενες δράσεις
να παρουσιάζουν συγκεκριμένους στόχους φυσικού αντικειμένου και συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα
Να περατώνονται προ της 31ης Δεκεμβρίου 2008
Στην περίπτωση που η πράξη υλοποιείται σε προστατευόμενη περιοχή του εθνικού καταλόγου του δικτύου NATURA 2000, θα πρέπει να εκπονείται ή να έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) για την περιοχή αυτή.
Επίσης, αν έχει συγκροτηθεί ο Φορέας Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων αποτελεί η γνωμοδότηση και η αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς τους από τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

Ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG την πρότασή του, σε δύο (2) πρωτότυπα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται - μεταξύ άλλων εγγράφων που περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση - τα παρακάτω:
1. Αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα IΙ της πρόσκλησης.
2. Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ), πλήρως συμπληρωμένο και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ), τα έντυπα των οποίων επισυνάπτονται στην πρόσκληση (Παράρτημα II) και διατίθενται επίσης από το Δικτυακό τόπο http://www.interreg.gr


Τι χρηματοδοτείται:
Διαχείριση υδάτινων πόρων, αντιμετώπιση προβλημάτων ερημοποίησης και πρόληψη της ρύπανσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθες, ενδεικτικές, κατηγορίες πράξεων:
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε άνυδρο περιβάλλον και εφαρμογή πιλοτικών ενεργειών διαχείρισης .
Συνεργασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρωσης σε παράκτιους υδροφορείς
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης του εδάφους για την αντιμετώπιση της διάβρωσης.
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης.
Σχεδιασμός ήπιων παρεμβάσεων σε προστατευόμενες περιοχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι οποίες αφορούν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση ήπιων παρεμβάσεων σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της επιλέξιμης περιοχής, περιλαμβανομένου και του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές αυτές.
Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθες, ενδεικτικές, κατηγορίες πράξεων:
Συνεργασία στην κατάρτιση σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Συνεργασία στην κατάρτιση σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιων ατυχημάτων
Συνεργασία για την εφαρμογή δράσεων προετοιμασίας και εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης, συναγερμού και άμεσης αντίδρασης
Δράσεις ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και αξιοποίησης των φυσικών πόρων της περιοχής. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθες, ενδεικτικές, κατηγορίες πράξεων:
Δράσεις ανάδειξης και προσέλκυσης επισκεπτών σε περιοχές αισθητικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Συνεργασία σε πράξεις οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση σχεδίων αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας και στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση τέτοιων μορφών στη διασυνοριακή περιοχή.
Συνεργασία φορέων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, από φορείς που λειτουργούν στη διασυνοριακή περιοχή.
Προώθηση της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πράξεις οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών, στην ανάπτυξη σχεδίων για τη διαχείριση και προστασία των παράκτιων περιοχών, στην υλοποίηση πιλοτικών έργων διαχείρισης του παράκτιου τοπίου και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Σημειώνεται ότι για τις δράσεις διαχείρισης κινδύνου από φυσικές και άλλες καταστροφές, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι συμβατές με τα σχέδια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που έχουν εκπονηθεί για κάθε νομό της χώρας από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών των νομών καθώς και με τον κανονισμό 2158/1992 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατατάσσει την Ελλάδα ως προς τις δασικές πυρκαγιές στις περιοχές μόνιμα ή περιοδικά υψηλού κινδύνου σε σχέση με την οικολογική ισορροπία και την ασφάλεια των ατόμων και των αγαθών.


Είδος ενίσχυσης:
Οι προτάσεις που μπορούν να υποβληθούν σε συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και για τις κατηγορίες πράξεων 1, 2, 4 και 5, πρέπει να έχουν ανώτερο όριο αιτούμενης χρηματοδότησης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ και κατώτερο όριο το οποίο να μην είναι μικρότερο των 100.000 Ευρώ. Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν για την κατηγορία πράξης 3 δεν υπάρχει ανώτατο όριο.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 10.255.479,00 €


Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Interreg

Ιστοσελίδα: http://www.interreg.gr

Διεύθυνση της ιστοσελίδας που δημοσιεύεται η προκήρυξη: http://www.interreg.gr/gr/EL_CY/trexouses_more.asp?invID=109

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Interreg

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Γεώργιος Παπαδόπουλος

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 2310 469621

--------------------------------------------------------------------------------

Email: gpapadopoulos@mou.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα χειριστή: http://www.interreg.gr


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες