bluehatch.jpg
 

 

 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
23/11/05

Περιγραφή: Ενίσχυση δράσεων για την ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών πόρων που διαθέτει η επιλέξιμη περιοχή ταυτόχρονα με την ορθή διαχείριση και προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος.

Πρόγραμμα: Κ.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Αποδέκτες:
Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
7/11/2005-16/12/2005


Περιοχή εφαρμογής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


Οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι:

1. Για την Ελληνική πλευρά
* Περιφέρεια Κρήτης: Οι Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
* Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ο Νομός Δωδεκανήσου.
* Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Οι Νομοί Λέσβου, Χίου και Σάμου.
2. Για την Κυπριακή πλευρά, ολόκληρη η χώρα.


Όροι και προϋποθέσεις:
Η πρόσκληση απευθύνεται επίσης:

α. Για την Ελληνική πλευρά (με έδρα τους επιλέξιμους Νομούς) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις επιλέξιμων Νομών, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
β. Για την Κυπριακή πλευρά (ολόκληρη η χώρα) σε αρμόδια Υπουργεία, Κυβερνητικά Τμήματα και εποπτευόμενους φορείς, στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στην κατηγορία των Τελικών Δυνητικών Δικαιούχων μπορεί να εμπίπτουν και άλλοι Φορείς οι οποίοι δεν αναγράφονται παραπάνω.

Για τις παρεμβάσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να αποδειχτεί ο διασυνοριακός τους χαρακτήρας αφού ληφθούν εναλλακτικά υπόψη οι εξής αρχές:

Να έχουν σχεδιαστεί, συμφωνηθεί και να υλοποιούνται από κοινού (σύμφωνα με την αρχή του «επικεφαλής» εταίρου), να ευρίσκονται και από τις δύο πλευρές των συνόρων και να ωφελούν τους πληθυσμούς και στις δύο περιοχές αυτών
ή
Να έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές και παρ’ όλο που γεωγραφικά ευρίσκονται στην μία πλευρά των συνόρων να εμπεριέχουν σημαντικά οφέλη για τους πληθυσμούς που ζουν εκατέρωθεν αυτών
Δεν μπορούν να ενταχθούν έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τα οποία αποφασίστηκαν μονομερώς, είναι γεωγραφικά προσδιορισμένα μόνο σε μια πλευρά των συνόρων, χωρίς φανερά οφέλη για πληθυσμούς από την άλλη μεριά των συνόρων.

Ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG την πρότασή του, σε δύο (2) πρωτότυπα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται - μεταξύ άλλων εγγράφων που περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση - τα παρακάτω:
1. Αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα IΙ της πρόσκλησης.
2. Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ), πλήρως συμπληρωμένο και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ), τα έντυπα των οποίων επισυνάπτονται στην πρόσκληση (Παράρτημα II) και διατίθενται επίσης από το Δικτυακό τόπο http://www.interreg.gr


Τι χρηματοδοτείται:
Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Στην ενότητα αυτή εντάσσονται πράξεις, όπως:
Συνεργασία σε δράσεις ανάδειξης και αποκατάστασης μνημείων και κτιρίων στο πλαίσιο της δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες και έργα για την προστασία ή αποκατάσταση και ανάδειξη αξιόλογων μνημείων, κτιρίων και μικρών διατηρητέων οικισμών, τα οποία θα ενταχθούν σε πολιτιστικές διαδρομές.
Δράσεις για την ανάδειξη & προβολή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών
Στην ενότητα αυτή εντάσσονται πράξεις, όπως:
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δράσεις καταγραφής και σήμανσης μνημείων, μονοπατιών, χαρτογραφήσεων, παραγωγής θεματικών χαρτών και χάραξης διαδρομών
Ανάπτυξη κοινού σχεδίου προώθησης των προορισμών φυσικού κάλλους & πολιτιστικού ενδιαφέροντος της επιλέξιμης περιοχής.
Υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των δύο χωρών που υποστηρίζονται από τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Δράσεις ενίσχυσης των πολιτιστικών ανταλλαγών των δύο χωρών με την από κοινού διοργάνωση και ανταλλαγή εκδηλώσεων.


Είδος ενίσχυσης:
Οποιεσδήποτε δαπάνες προτείνονται για χρηματοδότηση στα πλαίσια της πράξης πρέπει να εξυπηρετούν του στόχους του Μέτρου 3.3 και να αναφέρονται στις παραπάνω ομάδες πράξεων. Οι δαπάνες πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο που χρηματοδοτείται και να είναι απόλυτα διακριτές, πρέπει δε να τηρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1685/2000.

Επισημαίνεται ότι ο Τελικός Δικαιούχος θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις δαπάνες με κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στο τριτοβάθμιο επίπεδο (εξαψήφιος κωδικός) εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την εξέλιξη του Προγράμματος. Η επιλογή χρήσης των επιλέξιμων δαπανών γίνεται με βάση τον Πίνακα Επιλέξιμων Δαπανών. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου μια δαπάνη να θεωρηθεί επιλέξιμη πρέπει να εντάσσεται σε κάποια από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Επιλέξιμων Δαπανών στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνον εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον Τελικό Δικαιούχο.

Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιασδήποτε μορφής έσοδα αυτά αφαιρούνται πλήρως από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου.

 

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 2.300.000,00 €


Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Interreg

Ιστοσελίδα: http://www.interreg.gr

Διεύθυνση της ιστοσελίδας που δημοσιεύεται η προκήρυξη: http://www.interreg.gr/gr/EL_CY/trexouses_more.asp?invID=102

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Interreg

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Θεόφιλος Σαλωνίδης

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 2310 469622

--------------------------------------------------------------------------------

Email: tsalonidis@mou.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα χειριστή: http://www.interreg.gr


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες