reth_limani_old3.jpg
 

 

 

 

e - DISPUTE: ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
15/11/05

e-DISPUTE
Ένας πρωτότυπος τρόπος για να λύσετε
τις διαφορές σας με τον προμηθευτή σας
χρησιμοποιώντας το Ιντερνέτ και όχι τα δικαστήρια

Το e-Dispute είναι ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
Αφορά έναν on-line μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών μέσω της διαδικασίας της μεσολάβησης (mediation).
Ο καταναλωτής που έχει κάποιο παράπονο από έναν προμηθευτή (από Ελλάδα ή εξωτερικό) για προϊόν ή υπηρεσία που αυτός του παρείχε, μπορεί να κάνει χρήση του μηχανισμού αυτού μέσω είτε της ιστοσελίδας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (www.ekpizo.gr) είτε της ιστοσελίδας του προγράμματος (http://147.102.33.58/eDispute).

Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα συμπληρώσει στις εμφανιζόμενες φόρμες τα στοιχεία του, τα στοιχεία τις επιχείρησης με την οποία έχει το πρόβλημα, θα το περιγράψει εν συντομία και θα προσδιορίσει την επιθυμητή γι’ αυτόν λύση.
Το σύστημα ειδοποιεί αμέσως την επιχείρηση μέσω e-mail ότι υπάρχει παράπονο και την καλεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα για να το αντιμετωπίσει.
Ταυτόχρονα, το σύστημα ειδοποιεί την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (που χειρίζεται αυτό το πρόγραμμα) ότι υπάρχει καταγγελία, και την καλεί να επιλέξει, από τον κατάλογο που διαθέτει, μεσολαβητή κατάλληλο για την περίπτωση.
Ο μεσολαβητής, ως τρίτο πρόσωπο, προσπαθεί να βοηθήσει τα συμβαλλόμενα μέρη να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία και προτείνει τρόπο επίλυσης της διαφοράς, χωρίς η πρότασή του να είναι δεσμευτική για τα μέρη, ούτε να αποκλείει την δικαστική οδό, εφόσον το επιθυμεί ο καταναλωτής του οποίου το πρόβλημα δεν λύθηκε με το σύστημα e-Dispute.
Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης on-line επικοινωνίας καταναλωτή-επιχείρησης-μεσολαβητή και συζήτησης για το πρόβλημα, ηλεκτρονικής καταχώρησης και διαχείρισης διαφόρων εγγράφων, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι οποίες συνολικά δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα.
Ο μηχανισμός αυτός της επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών είναι εθελοντικός, που σημαίνει ότι θα πρέπει και τα δυο μέρη (καταναλωτής-επιχείρηση) να συμφωνήσουν να μετέχουν.
Στόχος του πιλοτικού προγράμματος e-Dispute είναι να δοκιμαστεί στην πράξη η on-line επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών-επιχειρήσεων με εξωδικαστικό τρόπο, (χωρίς την προσφυγή στην δικαιοσύνη) να εκτιμηθεί η απήχησή του στην ελληνική αγορά, καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά του.
Οι ήδη υπάρχοντες μηχανισμοί εξωδικαστικής ή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution - ADR) σε εθνικό-ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο, περιορίζονται αποκλειστικά στους κλασσικούς τρόπους επικοινωνίας, δηλ. τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Εμφανίστηκαν για να καλύψουν την ανάγκη για γρήγορες λύσεις, αποτελούν την σύγχρονη, εναλλακτική απάντηση στην παραδοσιακή οδό επίλυσης διαφορών, διευκολύνουν τον καταναλωτή και συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση του δικαστικού συστήματος. Τα δικαστικά έξοδα και η μακροχρόνια διαδικασία παύουν πλέον να αποτελούν σοβαρούς αποτρεπτικούς παράγοντες για τον καταναλωτή που επιζητεί άμεση λύση στο πρόβλημά του.
Το πρόγραμμα e-Dispute, όντας ένας από τους τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, διαφέρει από τους υπόλοιπους, καινοτομεί και πλεονεκτεί, επειδή η όλη διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω Ιντερνέτ, γεγονός που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, ελαχιστοποιεί τη δαπάνη και επιταχύνει κατά πολύ τις διαδικασίες.
Αν έχετε λοιπόν κάποιο πρόβλημα με προμηθευτή σας για προϊόν ή υπηρεσία που αγοράσατε είτε με τον συνήθη τρόπο είτε μέσω Ιντερνέτ, μπορείτε να δοκιμάσετε να λύσετε την διαφορά σας γρήγορα, δίκαια και χωρίς κατ’ αρχάς να προσφύγετε στη δικαιοσύνη, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα συμφωνεί και ο προμηθευτής να συμμετάσχει στην σχετική διαδικασία.
Η συμμετοχή καταναλωτών-επιχειρήσεων στην διαδικασία αυτή, κατά την διάρκεια της πιλοτικής φάσης (από 10/10/05 έως 15/2/06), είναι δωρεάν.
Υπογραμμίζουμε και πάλι ότι το πρόγραμμα είναι πιλοτικό, που σημαίνει ότι ακόμη είναι εξελισσόμενο . Η συμμετοχή σας σε αυτό, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις σας σε ό,τι αφορά την λειτουργικότητά του, την φιλικότητα προς τον χρήστη, κλπ., είναι στοιχεία σημαντικά για την ολοκλήρωσή του και την μετέπειτα χρησιμοποίησή του.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Το πρόγραμμα e-Dispute:
· Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πολιτικής της για την Κοινωνία της Πληροφορίας και εντάσσεται στην δραστηριότητα eTEN η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη υπηρεσιών που παρέχονται μέσω Ιντερνέτ (e-services) και έχουν πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm
· Ως πιλοτικό πρόγραμμα, εξυπηρετεί την ανάγκη διερεύνησης της ευρωπαϊκής αγοράς για ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών, και εκτίμησης της οικονομικής βιωσιμότητας της εφαρμογής.

· Εταίροι του προγράμματος:
o Tiga Technologies - Γαλλία (συντονιστής) www.tiga-technologies.com
o Kingston University - Η.Β. www.technology.kingston.ac.uk
o Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. - Ελλάδα www.ekpizo.gr
o Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) - Ελλάδα www.biomed.ntua.gr
o Ίδρυμα Έρευνας-Καινοτομίας της Καταλονίας (FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ) - Ισπανία www.fcr.es
o Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων (Unione Camere) της Emilia-Romagna - Ιταλία www.rer.camcom.it
o SINTRA (Εταιρεία Τηλεματικών Υπηρεσιών για την Δημόσια Διοίκηση) www.sintranet.it
o European Court of Arbitration http://www.cour-europe-arbitrage.org


Η συντονίστρια του προγράμματος οργάνωση διέθεσε το, ήδη ανεπτυγμένο από την ίδια, λογισμικό, και οι διάφοροι εταίροι ανέλαβαν την προσαρμογή του στις ανάγκες των ακόλουθων χρηστών για την επίλυση των διαφορών τους:
· Καταναλωτές (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. με την τεχνική υποστήριξη του ΕΠΙΣΕΥ)
· Επιχειρήσεις (Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων της Emilia-Romagna με την τεχνική υποστήριξη της SINTRA)
· Ασθενείς (Kingston University)


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:

ΕΚΠΟΙΖΩ
1. Αλευρίτου Ελένη: info@ekpizo.gr 210 330 44 44

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες