bluehatch.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
04/04/05

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακοινώνει την πρόθεσή της για την δημοσιοποίηση της Δράσης 2.12.3 του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ που αφορά σε «Έργα ανακαίνισης και επαναχρησιμοποίησης για βιομηχανική χρήση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων».

Η Δράση θα υλοποιηθεί ως κρατική ενίσχυση με βάση το άρθρο 21 του Νόμου 2545/97 σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 5γ του Νόμου 3325/05 για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Ο κατ αρχήν συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 2.12.3 ανέρχεται στα 13.500.000 ευρώ και η δημόσια δαπάνη σε 5.800.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση της Δράσης 2.12.3 γίνεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, από πόρους του Δημοσίου και από πόρους ιδιωτών.

Η στρατηγική της Δράσης αφορά στην αξιοποίηση των σχολαζόντων βιομηχανικών κτιρίων, έτσι ώστε να αυξηθεί η προσφορά βιομηχανικής στέγης και να καλυφθούν με σύγχρονο τρόπο οι ανάγκες της βιομηχανίας. Τα κτίρια αυτά πρέπει να έχουν συνολικό εμβαδόν άνω των 3.000 τ.μ., να βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια και σε περιοχές που δεν απαγορεύεται η βιομηχανική χρήση και να έχει παρέλθει τριετία τουλάχιστον από την διακοπή της λειτουργίας τους.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν υπό μορφή «Επιχειρηματικών Σχεδίων» (Ε.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 της ΥΑ 1852/116 (ΦΕΚ 208/Β/5-2-2004), τα οποία θα περιλαμβάνουν αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση και περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για διαμορφώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων, καθώς και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, ώστε τα κτίρια να καταστούν απολύτως κατάλληλα για βιομηχανική χρήση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες βιομηχανικών κτιρίων τα οποία έχουν συνολικό εμβαδόν άνω των 3.000 τ.μ. και έχει παρέλθει τριετία τουλάχιστον από την διακοπή της λειτουργίας τους. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στη διαδικασία αγοράς των βιομηχανικών κτιρίων εφόσον έχουν συνάψει προσύμφωνο αγοράς των κτιρίων. Στην περίπτωση αυτή, το αργότερο 2 μήνες μετά την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να υποβληθούν οριστικά συμβόλαια αγοράς των κτιρίων διαφορετικά δεν έχει ισχύ η απόφαση ένταξης ενώ οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μετά τη σύναψη των οριστικών συμβολαίων.

Ο προϋπολογισμός των Επιχειρηματικών Σχεδίων (Ε.Σ.) που θα υποβληθούν, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ και μεγαλύτερος των 3.000.000 ευρώ. Εφόσον ο προϋπολογισμός των Ε.Σ. είναι μεγαλύτερος, το επιπλέον κόστος θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Φορέα που υποβάλλει την πρόταση. Είναι δυνατή η τροποποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των επιμέρους εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το 50% αυτού, μέχρι ποσοστού 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% μέχρι 50%, ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται το κτίριο. Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υλικά και εργασίες που απαιτούνται για διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ώστε τα κτίρια να καταστούν κατάλληλα για βιομηχανική χρήση και πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (με την εξαίρεση που αναφέρεται παραπάνω). Περιλαμβάνονται: κατεδαφίσεις και ανεγέρσεις ή βελτιώσεις τοιχοποιίας, βελτίωση της ασφάλειας και της αισθητικής των οικοδομών, αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων ή προσθήκη νέων όπου απαιτείται (όπως θυρών, παραθύρων, ειδών υγιεινής, κλπ.).

Επίσης είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία των κτιρίων που ενσωματώνονται σε αυτό. Περιλαμβάνονται: υδραυλικά έργα εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου όπως υδατοδεξαμενές, σηπτικοί ή απορροφητικοί βόθροι, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ., ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές και εγκαταστάσεις δικτύων, εγκαταστάσεις θέρμανσης, ανελκυστήρες προσώπων και φορτίων, δαπάνες για την βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, δίκτυα πυρασφάλειας κλπ δίκτυα, δαπάνες για εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών που θα αφορούν στα προτεινόμενα έργα.

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες κατεδάφισης του συνόλου του κτιρίου, επέκτασης ή προσθήκης καθ ύψος στο κτίριο, εξοπλισμού επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο κτίριο, καθώς και ο Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, μετά την επίσημη προκήρυξη της Δράσης στον Ελληνικό τύπο, θα υποβάλλουν στη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος, πλήρη Φάκελο που θα περιλαμβάνει Αίτηση Συμμετοχής, Έντυπο Υποβολής της πρότασης (Επιχειρηματικό Σχέδιο) με αναλυτικό τεκμηριωμένο προϋπολογισμό των έργων που θα αφορούν τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται παραπάνω, και Δικαιολογητικά. Η Αίτηση συμμετοχής, το Έντυπο Υποβολής της πρότασης, καθώς και ο παρών Οδηγός Εφαρμογής, θα μπορούν να αποκτηθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.ggb.gr,) καθώς επίσης και από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος.


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες