bluehatch.jpg
 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας
09/03/04

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ) καλεί τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία από της ιδρύσεώς τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, να υποβάλουν προτάσεις για εκτέλεση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004) που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ).

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση 4.3.2 «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας για επιχειρήσεις που ξεκινούν την παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ)», η οποία υπάγεται στον ¶ξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΝ: «Τεχνολογική Καινοτομία και Έρευνα» και στο Μέτρο 4.3 «Ενθάρρυνση της Έρευνας, της Μεταφοράς και της Διάδοσης Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις. Υποστήριξη Δραστηριοτήτων Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποστολή του οποίου είναι η συμβολή του στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ.

Σε ποιους απευθύνεται

Προτάσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν Ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία από της ιδρύσεώς τους. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Στην δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος, αλλά κάθε μία εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων πρέπει να έχει χρόνο ζωής μικρότερο των πέντε ετών και ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν όσες είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (συνολικά).

Η επιχείρηση δύναται να καλύψει μέρος της ιδίας συμμετοχής της με δανειακά κεφάλαια. Το ποσοστό δανειοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η υποβολή γραπτής εγγύησης του ενδιαφερόμενου Τραπεζικού Οργανισμού, όπου θα αναγράφεται τόσο το ποσό της χρηματοδότησης όσο και το συγκεκριμένο ερευνητικό υποέργο που θα επιχορηγηθεί.

Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται από Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ΕΑΝΤ ΑΕ, ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ, ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, ΕΤΑΤ ΑΕ και ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ), από Εργαστήρια ΑΕΙ,ΤΕΙ, από Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο (ΕΙΕ, EΚΕΦΕ "Δ", ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κτλ) καθώς και από κέντρο καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ. Στις περιπτώσεις αυτές, η αιτούσα την επιχορήγηση επιχείρηση συνυποβάλλει προσύμφωνο υπεργολαβίας με την αντίστοιχη εταιρεία BETA ή το Ίδρυμα ή το Ερευνητικό Κέντρο. Η δαπάνη του υπεργολάβου καλύπτεται από το πρόγραμμα κατά 50% αν πρόκειται για βιομηχανική έρευνα, ενώ αν πρόκειται για δραστηριότητα προανταγωνιστικού τύπου για την περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 45%, και για την περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων κατά 35%. Το αντίστοιχο υπόλοιπο καλύπτεται από την ανάδοχο εταιρεία.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις (δηλαδή, επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στον ορισμό των ΜΜΕ (παράρτημα 1) σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) Νο 70/2001 της 12/01/2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (OJ L 10 της 13.01.2001, σελ. 33) πρέπει να υποβάλουν μία σαφή και εμπεριστατωμένη περιγραφή του κινήτρου (incentive effect) σε ποσοτικούς δείκτες. Υπογραμμίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση μεγάλης επιχείρησης από το πρόγραμμα.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνες νέου προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό στήριξης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα). Η επιχορήγηση μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό 80% της σχετικής δαπάνης, εφόσον πρόκειται για σύμβαση εργασίας. Αν η απασχόληση του νέου προσωπικού στηρίζεται σε αναθέσεις έργου το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.

Για αμοιβές ήδη απασχολούμενου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 30% της σχετικής δαπάνης. Η απασχόληση του υφιστάμενου προσωπικού των επιχειρήσεων που συμμετέχει στο έργο δεν μπορεί να ξεπερνά τους οκτώ (8) ανθρωπομήνες ανά έτος/ανά άτομο. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται αμοιβής.

Ο μέσος όρος αμοιβών που θα χρεωθεί στο έργο ανά κατηγορία προσωπικού δεν θα ξεπερνά τα κατωτέρω ποσά:

2.935 Ευρώ / ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για το έμπειρο ερευνητικό προσωπικό (κάτοχοι διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων).

1.761 Ευρώ / ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για το απλό ερευνητικό προσωπικό (πτυχιούχοι χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές).

1.027 Ευρώ / ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για προσωπικό υποστήριξης (τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, γραμματείς).

Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την ερευνητική δραστηριότητα. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 50% της σχετικής δαπάνης.

Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά που σχετίζονται άμεσα με την ερευνητική δραστηριότητα μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου της σχετικής δαπάνης.

Λοιπά έξοδα λειτουργίας που στηρίζουν άμεσα και αποκλειστικά την ερευνητική δραστηριότητα, ποσοστό μέχρι 30% της σχετικής δαπάνης. Τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακινήσεων και γενικά έξοδα. Αν οι δαπάνες μετακινήσεων υπερβαίνουν τα 1.467 Ευρώ θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η αναγκαιότητά τους μέσα στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον σε περιπτώσεις όπου για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα συνεργασίας με επιχείρηση του εξωτερικού (π.χ. ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί εκτός της χώρας κλπ), καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής μελών της ομάδας υλοποίησης του έργου στην αντίστοιχη χώρα για τους παραπάνω σκοπούς. Επίσης, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο παράρτημα) περιλαμβάνονται οι δαπάνες πιστοποίησης, τυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων.

Δεν είναι επιλέξιμες τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ) και ο Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Λήξης
Oι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά μέχρι 30-06-2006. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται σε τακτά διαστήματα μέχρις εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η ΓΓΕΤ διαπιστώσει ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός εξαντλείται προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, θα το ανακοινώσει μέσω του ημερήσιου τύπου και της ιστοσελίδας της.


Πληροφορίες
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τμήμα Γ' ΠΑΒΕ , Μεσογείων 14-18 , 115 10 ΑΘΗΝΑ, ΤΘ 146 31

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από τους:
Για την αξιολόγηση των προτάσεων:
Δρ Ν. Σιδηρόπουλο ( nsid@gsrt.gr ), τηλ. 210 7458136, 4ος όροφος γραφείο 411
Για την παρακολούθηση των εγκεκριμένων έργων:
Ε. Συντυχάκη ( esin@gsrt.gr ), τηλ. 210 7458137, 4ος όροφος γραφεία 408 - 411
Web Site: http://www.gsrt.gr/


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες