reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/12/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2382


Ευφυείς θαλάσσιες μεταφορές
Περιγραφή: Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της εμπορευματικής ναυτιλίας και των λιμενικών υπηρεσιών, μέσω της υιοθέτησης των συστημάτων ευφυών μεταφορών από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Δυνητικοί τελικοί χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:

οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα θαλάσσια μέσα, είτε ως αποκλειστικό τρόπο μετακίνησης είτε ως μέρος μιας συνδυασμένης αλυσίδας,
οι μεμονωμένοι τουρίστες, που επιλέγουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις συναλλαγές τους στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού,
οι ακτοπλοϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
οι πράκτορες ακτοπλοΐας,
οι επιχειρήσεις κρουαζιέρας,
τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν ακτοπλοϊκές και τουριστικές υπηρεσίες,
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. εταιρείες ενοικίασης σκαφών),
οι εμπορευματικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
οι ναυτιλιακοί πράκτορες,
οι μεταφορικές επιχειρήσεις (μεταφορείς, διαμεταφορείς, εταιρείες 3PL, logistic forwarders) που πραγματοποιούν μεταφορές με Ε/Γ- Ο/Γ πλοία, τα δρομολόγια των οποίων αποτελούν αντικείμενο των προτεινόμενων υπηρεσιών,
οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως εφοδιαστές ή τροφοδότες σε ένα λιμένα και εξυπηρετούν τους χρήστες του προσφέροντας αντίστοιχες υπηρεσίες (προμήθειες σε καύσιμα, ανταλλακτικά, τροφοδοσία κ.ά.),
οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως τρίτα μέρη σε ένα λιμένα και εξυπηρετούν τους χρήστες του (ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυτιλιακούς πράκτορες κλπ.) παρέχοντας
υπηρεσίες logistics (π.χ. ενδολιμενική μεταφορά και αποθήκευση φορτίων κ.ά.), υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (π.χ. σιδηροδρομικές μεταφορές, οδικές μεταφορές με φορτηγά κ.ά.) ή άλλες σχετικές υπηρεσίες,
λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των λιμενικών υπηρεσιών,
οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (επιβατικών, εμπορικών, τουριστικών κλπ.)
διάφοροι φορείς του δημοσίου (π.χ. κεντρικές υπηρεσίες ΥΕΝ, λιμενικές αρχές, τελωνειακές αρχές, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
ΜΜΕ δευτερογενούς & τριτογενούς τομέα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-23/1/2007

 


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή ή στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις του ΚΑΝ 70/2001
ο κύκλος εργασιών και το ενεργητικό τους εμπίπτουν σε συγκεκριμένα όρια (κύκλος εργασιών < 50.000.000 ευρώ ή ενεργητικό <43.000.000 ευρώ)
ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι μικρότερος ή ίσος των 250 ατόμων
λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Η εξέταση κάλυψης των κριτηρίων σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών γίνεται σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως «ανεξάρτητης», «συνεργαζόμενης» ή «συνδεδεμένης», σύμφωνα με τους εκεί σχετικούς ορισμούς.

Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των δεκατριών (13) μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης).


Τι χρηματοδοτείται:


Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν σχετίζονται με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ενδεικτικά μπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ενημέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων, ώρες απόπλου, κατάπλου και δυνατότητα συνδυασμού δρομολογίων και γενικά μέσων για την πραγματοποίηση μετακινήσεων μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων και προορισμών, στον επιθυμητό χρόνο κλπ)
Ενημέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα προγραμματισμένα και έκτακτα δρομολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, αλλαγή προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναμική ενημέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου και κατάπλου, κλπ)
Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων / έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων - πολίτη - τρίτων μερών
Συνδυασμένες υπηρεσίες τουρισμού
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικών αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών,
με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του λιμένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (διασύνδεσης των λιμένων με χερσαία δίκτυα)
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.


Είδος ενίσχυσης:
Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενη πρόταση θα είναι ίσο με:

το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση,
το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από μεσαία επιχείρηση.
O μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 1.000.000 ευρώ, κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ (ήτοι το 50% του μέγιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, ή τα 400.000 ευρώ (ήτοι το 40% του ελάχιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση.

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 300.000 ευρώ, οπότε το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται στα 150.000 ευρώ (ήτοι το 50% του ελάχιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, ή στα 120.000 ευρώ (ήτοι το 40% του ελάχιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην υλοποίηση του έργου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Στις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαμβάνεται το κόστος των σημαντικότερων στοιχείων που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση και αφορούν σε:

Επενδύσεις σε πάγια (υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού) (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρμογών λειτουργικού - system software - και εξειδικευμένου λογισμικού, αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας)
¶υλες επενδύσεις (υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους που δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις - εφόσον πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της επιχείρησης στην συγκεκριμένη εμπορική έκθεση).
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Κ.Δ. 1: Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
Κ.Δ. 2: Δαπάνες Λογισμικού
Κ.Δ. 3: Υπηρεσίες Συμβούλων
Κ.Δ. 4: Ενέργειες Προώθησης Προβολής
Κ.Δ. 5: Δαπάνες Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:

Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/πληρωμές) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και πριν την λήξη του έργου.
Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία, τα επιμέρους όρια και οι ειδικές προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Υποβολής.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 3.912.937,00 ευρώ
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75 %

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Γιώργος Χριστοφής

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Σπινθάρου 9 & Φιλοξένου (ισόγειο), 116 36 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 6241839

--------------------------------------------------------------------------------

Email: info@e-transport.gov.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://seatransport.e-transport.gov.gr/


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες