reth_limani.jpg
 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΟΕ
30/11/06

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΟΕ

 

GREECE

ΕΛΛΑΣ

 

2006 REVIEW

ΕΞΕΤΑΣΗ 2006
(μετάφραση του κειμένου από την πρωτότυπη
έκδοση στα αγγλικά)

 

Greece In-Depth Review, © OECD/IEA, 2006. While the IEA is the author of the original English version of this publication, the IEA takes no responsibility for the accuracy or completeness of this translation. This publication is translated under the sole responsibility of the Ministry of Development, Hellenic Republic.


Ελλάς Εις βάθος εξέταση, © ΟΟΣΑ/ΔΟΕ, 2006. Παρότι ο ΔΟΕ είναι ο συγγραφέας της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης του κειμένου αυτού, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα της παρούσας μετάφρασης. Η έκδοση αυτή έχει μεταφρασθεί υπό την πλήρη ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Έχουν σημειωθεί πολλές θετικές εξελίξεις στην ελληνική ενεργειακή πολιτική. Η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και αυξάνει ενεργά της διασυνδέσεις της με γειτονικές χώρες. Έχει παίξει επίσης σημαντικό ρόλο στη Συνθήκη της Ενεργειακή Κοινότητα Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι προσπάθειες αυτές δεν θα συνεισφέρουν μόνο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά θα καταστήσουν την Ελλάδα ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Οι εντυπωσιακές εξελίξεις στις δημόσιες μεταφορές και το δυναμικό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επίσης ενθαρρυντικά παραδείγματα. Στον τομέα της αναδιάρθρωσης της αγοράς, έχουν τεθεί σε ισχύ νομοσχέδια σχετικά με την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Ωστόσο παραμένουν άλλες σημαντικές προκλήσεις.
Μία πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους των προτεινόμενων μέτρων για την αναμόρφωση της αγοράς. Σημαντικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν είναι η ισχυρή παρουσία των πρώην κρατικών μονοπωλίων και το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), καθώς και η ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Η δύναμη που έχουν στην αγορά οι μερικώς κρατικές επιχειρήσεις ΔΕΠΑ και ΔΕΗ αποτελούν ένα εμπόδιο στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, δεν είναι εφικτή η δημιουργία αποτελεσματικού ανταγωνισμού, και τα οφέλη για τους καταναλωτές θα είναι αισθητά μειωμένα, ακόμη και εάν οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είναι τώρα απελευθερωμένες, σε θεσμικό επίπεδο. Η αυξανόμενη διασύνδεση με γειτονικές χώρες αποτελεί επιλογή για την μείωση της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων αυτών, αλλά χρειάζονται εθνικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν με ζήλο για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Θα μπορούσε να ληφθεί ένας αριθμός μέτρων όπως η απαγόρευση της συμμετοχής της ΔΕΗ σε όλους τους μελλοντικούς διαγωνισμούς για την παραγωγή ενέργειας και/ή η θέσπιση ενός διατάγματος που θα της επιβάλει να μειώσει το μερίδιό της στην αγορά σ’ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.
Η ΔΕΗ παραμένει μία από τους δύο κύριους μετόχους (49%) του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), και συνεχίζει να είναι ο κύριος του δικτύου. Η ΔΕΠΑ θα είναι ο μόνος κύριος του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ, και ο ΔΕΣΦΑ θα είναι ο κύριος του δικτύου. Για μία δεκαετία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ θα διορίζεται από το ελληνικό δημόσιο. Η πλήρης κυριότητα των παγίων και η ανεξαρτησία των διαχειριστών του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, αποτελούν προϋπόθεση για αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση να μεταφέρει την ιδιοκτησία του 100% του ΔΕΣΜΗΕ και του ΔΕΣΦΑ στο κράτος, χωρίς να αποκλειστεί η μεταγενέστερη ιδιωτικοποίησή τους. Οι σταυροειδείς συμμετοχές στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και αερίου απαιτούν επίσης στενή παρακολούθηση για να αποφευχθούν οι συνέπειες στρέβλωσης του ανταγωνισμού για τις αγορές. Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι προσεκτική ούτως ώστε αυτές οι σταυροειδείς συμμετοχές να μην καθίστανται εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. Με την θέση σε ισχύ των νέων νόμων για την αγορά, οι αρμοδιότητες της ΡΑΕ έχουν ενισχυθεί αλλά ο ρυθμιστής εξακολουθεί ακόμη να έχει συμβουλευτικό ρόλο.
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί ούτως ώστε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της ΡΑΕ για να περιληφθούν και εκείνες που προτείνονται για τις ρυθμιστικές αρχές στις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες για την εσωτερική αγορά.
Η Ελλάδα πάσχει από μία υψηλού βαθμού αντίσταση από τις τοπικές κοινωνίες και από διοικητικούς φραγμούς για τη δημιουργία νέων ενεργειακών υποδομών. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νέους νόμους για την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών για συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και για τον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ενεργειακής υποδομής (Νόμος 3325/2005). Επιπλέον η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο, το οποίο επικεντρώνεται σε περιοχές με υψηλό δυναμικό σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2006. Για να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να επιτύχει την κοινοποίηση της ενεργειακής της πολιτικής και των στόχων και περιορισμών της στο ευρύ κοινό, πρόσφατα εγκρίθηκε ο Νόμος 3438/2006 από τη Βουλή με τον οποίο θεσπίσθηκε το «Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής» .
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την τιμολόγηση και φορολόγηση της ενέργειας για την επίτευξη κοινωνικών στόχων, όπως π.χ. το ενιαίο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Η πρακτική αυτή στρεβλώνει την ενεργειακή αγορά και μπορεί επίσης να αποθαρρύνει τις προσπάθειες για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής είναι σημαντικοί, αλλά μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα μέσω της παροχής άμεσης υποστήριξης.
Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική και αξιέπαινη πρόοδο στον τομέα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά με +23,5% το 2003, οι εκπομπές ρύπων αερίων θερμοκηπίου είναι ήδη πολύ κοντά στον στόχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο για το 2010, που προβλέπει 25% αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής εγκρίθηκε το 2005, και μετά την ίδρυση του μητρώου τον Απρίλιο του 2006, η Ελλάδα πλέον συμμετέχει στο Σχήμα Εμπορίας Ρύπων της ΕΕ (EU-ETS). Η κυβέρνηση θα πρέπει να αξιολογήσει την επίπτωση του Σχήματος Εμπορίας Ρύπων της ΕΕ, το οποίο δεν εξετάζεται στο εθνικό της πρόγραμμα, και, εάν απαιτείται, να επικαιροποιήσει το πρόγραμμα με συμπληρωματικά μέτρα. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει το θέμα των εκπομπών ρύπων άλλων αερίων ρύπων του θερμοκηπίου πλην του διοξειδίου του άνθρακα.
Δεν υπάρχουν θεσμικές διευθετήσεις ή ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ του νέου συστήματος ενεργειακών στατιστικών και του εθνικού συστήματος απογραφής ρύπων θερμοκηπίου υπό την Συνθήκη Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC), παρότι η ποιότητα του συστήματος απογραφής εκπομπής ρύπων θερμοκηπίου της UNFCCC εξαρτάται πρωτίστως από το σύστημα ενεργειακών στατιστικών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασυμφωνίες πολιτικής μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Επί του παρόντος η Ελλάδα δεν διαθέτει ενιαία στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας. Η ελληνική ενεργειακή πολιτική φαίνεται να εμφανώς προσανατολισμένη προς την πλευρά της παραγωγής, και θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πλευρά της ζήτησης. Η ελληνική ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται, ιδιαίτερα στις μεταφορές και σε τομείς εκτός βιομηχανίας. Ενώ η ενεργειακή ένταση στην Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του μέσου όρου των Ευρωπαϊκών χωρών τουΔΟΕ, δεδομένης της υψηλής οικονομικής ανάπτυξης, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ανάπτυξη μίας ενιαίας πολιτικής για την ενεργειακή αποδοτικότητα με μετρήσιμους στόχους, διασφαλίζοντας την συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων, θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής. Μία προσέγγιση απλής υιοθέτησης των σχετικών οδηγιών της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει στο να χαθούν ιδιαίτερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη πολιτικής στην Ελλάδα. Η μείωση του ρυθμού αύξησης και η διαχείριση της ζήτησης αιχμής είναι οι κύριες προκλήσεις για την μελλοντική ελληνική πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα, και θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν μέτρα προσανατολισμένα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που θα αντικατοπτρίζει περισσότερο το κόστος, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται η ζήτηση σε ώρες αιχμής. Η εισαγωγή αυστηρότερων οικοδομικών διατάξεων, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία της ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτίριων και η εφαρμογή τους, είναι επίσης σημαντικά στοιχεία.
Στην Ελλάδα, το μερίδιο του πετρελαίου στην συνολική πρωτογενή παροχή ενέργειας (TPES) και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι από τα μεγαλύτερα μεταξύ των χωρών του ΔΟΕ, και πρέπει να μειωθεί. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει κατά συνέπεια να ακολουθήσει συγκεκριμένες πολιτικές για να το μειώσει. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει πρόσφατα σημειώσει πολύ σημαντική και απτή πρόοδο στον τομέα των δημόσιων μεταφορών, και τα φορολογικά κίνητρα έχουν ενθαρρύνει την ανανέωση του στόλου των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Επίσης, οι προσπάθειες για την εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων στις δημόσιες μεταφορές στην Αθήνα είναι αξιέπαινες, και οι επενδύσεις σε τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει να συνεχιστούν και να αυξηθούν. Ωστόσο, ο χαμηλότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, και η απουσία φορολογικών ελαφρύνσεων από τη χρήση οχημάτων που εξοικονομούν καύσιμα, δεν ενθαρρύνουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις συμπεριφοράς και μειώνουν τα κίνητρα για περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων του στόλου οχημάτων. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εισαγάγει το σύστημα σήμανσης οχημάτων της ΕΕ, που θα συνδέεται με τη φορολογία.
Το υψηλό μερίδιο στην αγορά στον τομέα της διύλισης θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον, και η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την αγορά. Οι μεγάλες διαφορές φορολόγησης που παρατηρούνται στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης ενθαρρύνουν την φοροδιαφυγή και η κυβέρνηση έχει λάβει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
Η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του ΔΟΕ, περί τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σε πετρέλαιο, από την τελευταία εις βάθος εξέταση το 2002. Αυτό είναι αξιέπαινο και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς αυτές τις υποχρεώσεις και στο μέλλον.
Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει φτάσει περίπου το 7% της συνολικής πρωτογενούς παροχής ενέργειας (TPES) και αυξάνεται. Η επιτυχής διείσδυση του φυσικού αερίου στην ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας είναι αξιοθαύμαστη. Ωστόσο, η διάθεση φυσικού αερίου το 2005 ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την σχετική πρόβλεψη κατά τον χρόνο της τελευταίας εξέτασης το 2002, και ο λόγος γι’ αυτή την ασυμφωνία είναι το γεγονός ότι δεν έχουν κατασκευαστεί οι περισσότεροι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με καύσιμο το φυσικό αέριο, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην χορήγηση προτεραιότητας στις υποδομές του φυσικού αερίου όσον αφορά την χωροταξία.
Η προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και η αύξηση των διεθνών διασυνδέσεων φυσικού αερίου είναι επίσης αξιομνημόνευτες. Ο νέος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου με την Τουρκία θα λειτουργήσει στις αρχές του 2007ενώ η σύνδεση αερίου της Ελλάδας με την Ιταλία υπολογίζεται ότι θα αρχίσει το 2008. Επί του παρόντος διαφαίνεται ότι η Ελλάδα θα έχει υπερκάλυψη της ζήτησης μέσω των διασυνδέσεων εισαγωγής φυσικού αερίου, και η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το ενδεχόμενο κόστος των επιπλέον επενδύσεων σε υποδομή θα μετακυλιστεί στους χρήστες του αγωγού διασύνδεσης, σύμφωνα με ένα οικονομικό ως προς το κόστος σχήμα τιμών μεταφοράς.
Η Ελλάδα έχει σημειώσει επίσης αξιέπαινη πρόοδο στην εδραίωση των θεμελίων για την αναδιάρθρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Η πλήρης εφαρμογή των νόμων για την απελευθέρωση μπορεί δυνητικά να αυξήσει τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά αερίου. Είναι τώρα σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση και την ΡΑΕ να επικεντρωθούν στην ταχεία λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της υπουργικής απόφασης για τα τιμολόγια μεταφοράς του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάρτιο του 2006. Με την αυξανόμενη απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, αποτελεί τώρα επείγουσα ανάγκη η αύξηση της στελέχωσης του τμήματος αερίου της ΡΑΕ.
Για την κάλυψη του δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, δόθηκαν μακροχρόνιες μονοπωλιακές άδειες σε τρεις περιφερειακές εταιρίες διανομής, το έτος 2000, οι οποίες καλύπτουν έναν σημαντικό αριθμό νοικοκυριών και περίπου το 10% του όγκου της ζήτησης αερίου. Μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, ούτως ώστε η σχεδιαζόμενη ίδρυση τριών νέων περιφερειακών εταιριών παροχής αερίου (Εταιρίες Παροχής Αερίου, ΕΠΑ) να μην εμποδίσει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής. Οι Εταιρίες Παροχής Αερίου ανήκουν μερικώς σε μία θυγατρική της ΔΕΠΑ, και η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι προσεκτική και να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί πλήρης λειτουργικός διαχωρισμός, ούτως ώστε οι ΕΠΑ να εξελιχθούν σε ανταγωνιστές της ΔΕΠΑ.
Με το 35% της ΔΕΠΑ να ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια, τον πιο σημαντικό νεοεμφανιζόμενο παράγοντα στην αγορά παραγωγής ενέργειας, η επιλογή της ΔΕΗ να αγοράσει το 30% των μετοχών της ΔΕΠΑ από την κυβέρνηση, και ο όρος του «πιο ευνοούμενου» πελάτη της ΔΕΗ για τις προμήθειές της σε αέριο από την ΔΕΠΑ, εγείρει ανησυχίες ότι αυτές οι προνομιούχες επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας θα έχουν τον έλεγχο στην προμήθεια καυσίμων των μελλοντικών ανταγωνιστών τους.
Δεδομένου του αυξανόμενου μεριδίου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας, θα απαιτηθούν οπωσδήποτε στο μέλλον μέτρα που θα διασφαλίζουν την παροχή φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου έκτακτης εναλλαγής καυσίμων και περισσότερων αποθηκευτικών χώρων. Από την άποψη της βραχυπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας, απαιτείται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που οι διεθνείς διασυνδέσεις αερίου επηρεαστούν από περιστατικά αστοχιών.
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, επηρεάζεται θετικά από την πολύ καλό δυναμικό πόρων που διαθέτει η χώρα. Η κύρια εξέλιξη της Ελλάδας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών είναι στην αιολική ενέργεια, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αναπτυχθούν, όπου αυτές αποτελούν μία οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ένα σημαντικό εμπόδιο που ανέκυψε στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης αδειών, των δύο έως τριών ετών, η οποία αντιμετωπίσθηκε με τον καινούργιο νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο νέος νόμος για την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ψηφίσθηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο του 2006. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει μία απλουστευμένη διαδικασία χορήγησης αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, νέα σειρά τιμολογίων για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αυξημένες τιμές για την ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα.
Ένα σημείο που εμπνέει έντονη ανησυχία είναι ο χαμηλός βαθμός ολοκλήρωσης έργων ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών που διαθέτουν άδεια. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η απουσία δικτύου επαρκούς ισχύος. Ο ΔΕΣΜΗΕ και η ΔΕΗ έχουν καταρτίσει σχέδια για την ενίσχυση του δικτύου κατά τα επόμενα 4 χρόνια σύμφωνα με το «Σχέδιο Ανάπτυξης του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 2006-2010». Σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει στην Ελλάδα μία εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Δεδομένης του υψηλού δυναμικού αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλύσει το βέλτιστο επίπεδο υποστήριξης. Σε περιοχές με πολύ καλές δυναμικό αιολικής ενέργειας, το τρέχον επίπεδο των τιμολογίων διέλευσης μπορεί να είναι πολύ γενναιόδωρο, και θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί, εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη της καμπύλης μάθησης, καθώς σύμφωνα με το νέο νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το χρονικό διάστημα για την πληρωμή ορίζεται στα 12 χρόνια. Ο κίνδυνος υπερ-επιδότησης θα μπορούσε περαιτέρω να μειωθεί ενσωματώνοντας περισσότερα στοιχεία που έχουν στόχο την αγορά στο σχήμα υποστήριξης.
Η κύρια πρόκληση για την επίτευξη ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η κυριαρχία της ΔΕΗ. Αξιοσημείωτη πρόοδος έχει σημειωθεί στον καθορισμό του πλαισίου για την μείωση της κυριαρχίας της ΔΕΗ στο μέλλον, συμπεριλαμβανόμενης της εξαίρεσης συμμετοχής της ΔΕΗ σε πιθανούς διαγωνισμούς για την παραγωγή ενέργειας στο μέλλον. Ωστόσο, τα μέτρα δεν δίνουν πολλές πιθανότητες στην δημιουργία επαρκούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά. Λόγω του ότι δεν έχει αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, η κυβέρνηση θα πρέπει εξετάσει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον περιορισμό που έχει θέσει στη ΔΕΗ όταν θα γίνουν νέοι διαγωνισμοί συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος. Η ΡΑΕ θα πρέπει να επαινεθεί για τις προσπάθειές της να επιτύχει πρόοδο στον διαχωρισμό των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ωστόσο η ανεξαρτησία του ΔΕΣΜΗΕ από την ΔΕΗ μπορεί να μην επαρκεί, υπό τις παρούσες συνθήκες. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταβίβασης της κυριότητας του συστήματος μεταφοράς στον ΔΕΣΜΗΕ.
Παρότι η ετήσια αύξηση σε ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μόνο περίπου 3%, τα αποθέματα παραγωγικής ισχύος στενεύει και το τρέχον σχέδιο για την προσθήκη ισχύος μέσω του διαγωνισμού του ΔΕΣΜΗΕ δεν εκπληρώνει τον σκοπό αυτό. Οι κατάλληλες επενδύσεις στη μεταφορά και διανομή είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια. Ο μηχανισμός διασφάλισης ισχύος του νέου κώδικα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα άλλο μέτρο που αποτελεί θετική εξέλιξη. Ο νέος κώδικας είναι επίσης άξιος επαίνου σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση της αγοράς, και θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές παραγωγής. Ο ρυθμιστής και η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσουν με προσοχή τις επιπτώσεις των Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και να καταργήσουν τον μηχανισμό μόλις το έλλειμμα παραγωγής ξεπεραστεί.
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν κίνητρα στην δομή των τιμολογίων για την μείωση της κατανάλωσης, ώστε βοηθηθεί ο διαχειριστής του συστήματος κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής στη ζήτηση. Θα πρέπει να γίνει δυνατή η συμμετοχή των μεγάλων πελατών στην ημερήσια αγορά ηλεκτρισμού, με βάση τη ζήτηση. Η ΡΑΕ και η κυβέρνηση θα πρέπει επειγόντως να εξετάσουν την ανάπτυξη διακοπτόμενων τιμολογίων και τιμολογίων που θα επιτρέπουν τη χρήση σύγχρονων μετρητικών υποδομών στο πλαίσιο της αγοράς. Η συγκράτηση του μεγέθους της ζήτησης είναι επίσης ουσιαστική για την διευκόλυνση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
Οι νησιωτικές κοινότητες της Ελλάδας παρουσιάζουν μία άλλη συγκεκριμένη πρόκληση στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Οι κάτοικοι μη-διασυνδεδεμένων νησιών πληρώνουν τις ίδιες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, παρά το πολύ υψηλότερο κόστος παραγωγής. Το κόστος αυτής της κοινωνικής παροχής υπολογίζεται στα τέσσερα Ευρώ ανά MWh παραδιδόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Η προϋπόθεση γεωγραφικά ενιαίων τιμολογίων, συνδυασμένη με την ύπαρξη ελαφρύνσεων σε συγκεκριμένους τομείς, αποτελεί σταυροειδή κρατική ενίσχυση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών, που έχει ως αποτέλεσμα την μη-βέλτιστη συμπεριφορά. Άλλα μέτρα, όπως το φορολογικό σύστημα, συχνά στρεβλώνουν λιγότερο τον ανταγωνισμό, τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης.
Ο λιγνίτης, το κύριο ενδογενές ορυκτό καύσιμο στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να παίζει μείζονα ρόλο στο ενεργειακό μίγμα της χώρας στο μέλλον. Υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, και η κυβέρνηση και η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το ενδεχόμενο να εισάγουν πιο προηγμένη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, είτε με ανακαίνιση των υπαρχόντων σταθμών είτε σε νέους σταθμούς παραγωγής με καύσιμο λιγνίτη, όπου αυτό είναι οικονομικά εφικτό. Για την περαιτέρω αύξηση του ανταγωνισμού, η κυβέρνηση μπορεί να εξετάσει να επιτρέψει και σε άλλη επιχείρηση να κατασκευάσει σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη, από ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα, για την εκμετάλλευση των οποίων έχει προκηρυχθεί ήδη ένας διαγωνισμός.
Ένα σημείο ανησυχίας αποτελεί το γεγονός ότι φαίνεται να μην υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας. Η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει την επαρκή αξιολόγηση του αποτελέσματος της Έρευνας και Ανάπτυξης στο τομέα της ενέργειας. Με σχετικά περιορισμένους κυβερνητικούς πόρους, μπορεί να χρειαστεί να επαπροσδιοριστούν οι προτεραιότητες, για να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του κόστους των κυβερνητικών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας. Επίσης η επικέντρωση των προσπαθειών στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ορυκτών καυσίμων θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη ομάδων Έρευνας και Ανάπτυξης είναι αξιέπαινη, αλλά η απουσία συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα αποτελεί ένα σημείο ανησυχίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η κυβέρνηση της Ελλάδας θα πρέπει :
Γενική Ενεργειακή Πολιτική
-να μειώσει την κυριαρχία της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, ούτως ώστε να δημιουργηθεί πραγματικός και αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, θέτοντας έναν ξεκάθαρο στόχο και χρονοδιάγραμμα για την μείωση του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν αυτές οι επιχειρήσεις.
-Να εξετάσει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για την μείωση της κυριαρχίας αυτών των επιχειρήσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
-Να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού και να αυξήσει τον ανταγωνισμό, να προωθήσει περαιτέρω τη δημιουργία νέων ενεργειακών διασυνδέσεων και να αυξήσει τις υπάρχουσες, όπου αυτό είναι οικονομικά προσοδοφόρο.
-Να διασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία των Διαχειριστών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ.
-Να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταβίβασης του 100% της ιδιοκτησίας του ΔΕΣΦΑ και του ΔΕΣΜΗΕ στο κράτος, χωρίς να αποκλείσει την μεταγενέστερη ιδιωτικοποίησή τους.
-Να παρακολουθήσει στενά τις σταυροειδείς συμμετοχές στην ενεργειακή βιομηχανία, ούτως ώστε αυτές να μην αποτελούν εμπόδιο στον ανταγωνισμό.
-Να ενισχύσει περαιτέρω τη ΡΑΕ επιτρέποντάς της τη λήψη ρυθμιστικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη ρύθμιση των τιμών, και να εξετάσει το ενδεχόμενο να χορηγήσει στη ΡΑΕ τις πλήρεις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τους ρυθμιστές στις Οδηγίες περί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της ΕΕ.
-Να απλοποιήσει τις διαδικασίες χορήγησης αδειών, όχι μόνο για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά επίσης και για σημαντικά έργα υποδομής στον τομέα της ενέργειας και να τα εντάξει στον χωροταξικό σχεδιασμό.
-Να ζητήσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, να βελτιώσει την αντίληψή του και να ενημερώσει το κοινό για την κατάσταση στον τομέα της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο και για τις μελλοντικές αλλαγές.
-Να διασφαλίσει τη συμφωνία μεταξύ ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.
-Να θεσπίσει οργανωτικές συμφωνίες μεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ή άλλων οργανισμών, για να επιτύχει την αποτελεσματική συνεργασία στην ανάλυση δεδομένων, τις ποσοτικές προβλέψεις, τις δραστηριότητες αξιολόγησης πολιτικών για την ζήτηση και προσφορά ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια.
-Να δώσει μεγαλύτερη γενικότερη έμφαση και προσοχή στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην πλευρά της ζήτησης κατά την κατάρτιση της ενεργειακής πολιτικής.
-Να στοχεύσει στην επίλυση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής με άλλα μέσα και όχι μέσω της φορολόγησης και της τιμολόγησης της ενέργειας.
-Να συνεχίσει τις προσπάθειες για την βελτίωση της κάλυψης, ακρίβειας και ταχύτητας έκδοσης των ελληνικών στατιστικών στοιχείων ενέργειας.

Ενέργεια και Περιβάλλον
-Να αντικατοπτριστούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι επιπτώσεις του Εθνικού Προγράμματος για την Αλλαγή του Κλίματος στον σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων.
-Να εξετάσει την εισαγωγή πιο δυνατών και περισσότερο σταθερών πολιτικών για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον οικιακό και εμπορικό τομέα και στον τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνικές αγορές ενέργειας.
-Να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής στον ενεργειακό και βιομηχανικό τομέα και, εάν απαιτείται, να τροποποιήσει το υπό κατάρτιση Δεύτερο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος το συντομότερο δυνατόν.
-Να εξετάσει το θέμα της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, εκτός του διοξειδίου του άνθρακα, και ειδικότερα των HFCs από τις συσκευές κλιματισμού.
-Να διασφαλίσει ότι γενικά συμφωνούν τα στατιστικά ενεργειακά στοιχεία και τα στοιχεία απογραφών αερίων ρύπων στο πλαίσιο της UNFCCC .

Ενεργειακή Επάρκεια
-Να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και ξεκάθαρα δομημένο πλαίσιο πολιτικής για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, με μετρήσιμους στόχους, ως αναπόσπαστο μέρος μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ενεργειακής πολιτικής.
-Να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά προτίμηση από κάποιον τρίτο.
-Να διασφαλίσει την συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπουργείων στην ενεργειακή αποδοτικότητα, για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου.
-Να διασφαλίσει την γρήγορη υλοποίηση της Οδηγίας της ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, δημοσιεύοντας τις νέες οικοδομικές διατάξεις και εκπαιδεύοντας επαρκή αριθμό ενεργειακών ελεγκτών κτιρίων.
-Να εξετάσει την εισαγωγή περισσότερων μέσων προσανατολισμένων στην αγορά. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τιμολόγηση που θα αντικατοπτρίζει το κόστος και κίνητρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
-Να εξετάσει την κατάργηση προνομιακών τιμών για συγκεκριμένους τομείς και ομάδες, εφόσον αυτές στρεβλώνουν την καταναλωτική συμπεριφορά.
-Να χρησιμοποιήσει την εμπειρία από άλλες χώρες για να προτρέψει τους παραγωγούς ενέργειας να επιτύχουν τους στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα.
-Να εισάγει αποτελεσματικές πολιτικές για την μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής.
-Να αναπτύξει ένα πλαίσιο για τη λειτουργία εταιριών παροχής υπηρεσιών ενέργειας και ελεγκτών ενεργειακής αποδοτικότητας.
-Να εξετάσει πολιτικές που έχουν ως συγκεκριμένο στόχο της μείωση της σοβαρής εξάρτησης της ελληνικής βιομηχανίας από το πετρέλαιο.
-Να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών όπως πχ βελτιώνοντας την υποδομή των δημόσιων και άλλων μεταφορών, και εισάγοντας τιμολόγηση που αντικατοπτρίζει το κόστος.
-Να εισάγει την σήμανση οχημάτων της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν.
-Να εξετάσει την εισαγωγή φορολογίας οχημάτων σχετικής με την ενεργειακή απόδοση, συνδεόμενης με την σήμανση οχημάτων της ΕΕ.
-Να αξιολογήσει την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των λεωφορείων και των φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

Πετρέλαιο
-Να ενισχύσει και βελτιώσει την εθνική στρατηγική για την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου δεδομένης της δυνατότητας ανακάλυψης ενδογενών κοιτασμάτων πετρελαίου, πχ, δίνοντας και άλλες άδειες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου, ώστε να δημιουργηθεί νέο δυναμικό αποθεμάτων στην Ελλάδα.
-Να παρακολουθήσει την αγορά των διυλιστηρίων για να αποτρέψει τυχόν καταχρήσεις.
-Να εξετάσει το ενδεχόμενο ταχείας εισαγωγής των ήδη προγραμματισμένων φορολογικών μέτρων, που έχουν ως στόχο τη μείωση της απάτης, και να παρακολουθήσει στενά την κατάσταση, προετοιμάζοντας την εισαγωγή περαιτέρω φορολογικής ευθυγράμμισης όπου απαιτείται.
-Να καταργήσει τους περιορισμούς στην ιδιοκτησία βυτιοφόρων φορτηγών, όταν αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων στην είσοδο νέων εμπόρων λιανικής, και να επιτρέψει την λειτουργία των τερματικών σταθμών εισαγωγής σε ένα αποδοτικότερο καθεστώς.

Φυσικό Αέριο
-Να συνεχίσει την προώθηση της ανάπτυξης της κύριας υποδομής για το φυσικό αέριο, όπως το δίκτυο αγωγών , δίνοντάς της προτεραιότητα π.χ στον χωροταξικό σχεδιασμό.
-Να μελετήσει την πιθανότητα εισαγωγής χρεώσεων πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς ανά ζώνες.
-Να ενισχύσει το τμήμα ρύθμισης του τομέα αερίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
-Να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της δημιουργίας νέων μονοπωλίων παροχής στον ανταγωνισμό στο λιανικό εμπόριο αερίου.
-Να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των υφιστάμενων εταιριών παροχής αερίου από τη ΔΕΠΑ, τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, για να μπορέσουν αυτές να λειτουργήσουν ελεύθερα μόλις ανοίξει περαιτέρω η αγορά.
-Να καταργήσει τον όρο περί του πιο «ευνοούμενου πελάτη» μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ΔΕΗ.
-Να θεσπίσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση ζήτησης αερίου, και τον ρόλο που θα παίξει το αέριο στην παροχή ενέργειας στην Ελλάδα στο μέλλον.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-Να μειώσει τους διοικητικούς φραγμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ειδικότερα χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους :
-Θεσπίζοντας μία μοναδική υπηρεσία για την έκδοση αδειών προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
-Θεσπίζοντας ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες έγκρισης με ξεκάθαρη απονομή αρμοδιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
- Θεσπίζοντας μηχανισμούς προ-σχεδιασμού, που απαιτούν από τις περιφέρειες και τους δήμους να υποδείξουν τις τοποθεσίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (χωροταξικός σχεδιασμός).
-Εισάγοντας περισσότερο απλοποιημένες διαδικασίες για τα μικρά έργα.
-Να διασφαλίσει πρόσβαση στο δίκτυο και διαθεσιμότητα της υποδομής.
-Να βελτιστοποιήσει το επί του παρόντος ισχύον σχήμα των τιμολογίων διέλευσης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κόστους , ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει την καμπύλη μάθησης της τεχνολογίας και να περιορίζει τη διάρκεια της επιχορήγησης, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
-Να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης στοιχείων, περισσότερο προσανατολισμένων προς την αγορά, στο εθνικό σχήμα υποστήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών.
-Να αναπτύξει άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πέραν της αιολικής, που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για την Ελλάδα, και συγκεκριμένα γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα, φωτοβολταϊκά και βιοκαύσιμα, δίνοντας προσοχή στην αποτελεσματικότητα του κόστους.
-Να διαμορφώσει ένα ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και πολιτικής για την εισαγωγή βιοκαυσίμων, ούτως ώστε να επωφεληθεί από τα πιθανά οφέλη.

Ηλεκτρισμός και λιγνίτης
-Να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του δικτύου μεταφοράς και αργότερα του δικτύου διανομής από την ΔΕΗ στον ΔΕΣΜΗΕ, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
-Να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού συμμετοχής της ΔΕΗ σε μελλοντικούς διαγωνισμούς διαθεσιμότητας ισχύος, για να μειώσει την κυριαρχία της.
-Να ζητήσει από τη ΔΕΗ να προσφέρει τα εργοστάσια, που είναι προς απόσυρση, σε επενδυτές πρόθυμους να παρατείνουν τη ζωή τους, όπου αυτό μπορεί πρακτικά να γίνει.
-Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα επαρκούς δυναμικού στις ώρες αιχμής της ζήτησης, με την κατάρτιση ενός πλαισίου πολιτικής συμπεριλαμβάνοντας πχ μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης σε ώρες αιχμής και της αύξηση της ισχύος του δικτύου μεταξύ της βόρειας και νότιας Ελλάδας.
-Να διασφαλίσει την συνεχή και πλήρη διαφάνεια του κόστους για τη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς.
-Να εξετάσει να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιλογής χρησιμοποιούμενου καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας σε μελλοντικούς διαγωνισμούς διαθεσιμότητας ισχύος .
-Να αναλύσει με προσοχή την ανάπτυξη της ισχύος και να προσαρμόσει τον μηχανισμό για την έκδοση των συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος , ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει την αξία πέραν των τεχνικών ελαχίστων φορτίου, στο παρόν και στο μέλλον.
-Να αναπτύξει τιμές για διακοπτόμενους πελάτες και συμμετοχή τους στην ημερήσια αγορά.
-Να διασφαλίσει τιμολόγηση που θα ανταποκρίνεται στο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, καταργώντας τις σταυροειδείς ενισχύσεις μεταξύ των καταναλωτών και να αξιολογήσει τα αρνητικά αποτελέσματα των γεωγραφικά ενιαίων τιμών.
-Να διασφαλίσει ότι το μελλοντικό παθητικό από την περιβαλλοντική αποκατάσταση θα εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη στην τιμή του λιγνίτη.
-Να εξετάσει εάν οι σύγχρονες τεχνολογίες περιβαλλοντικού ελέγχου, για την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, επιτρέπουν το άνοιγμα νέων μεταλλείων και σταθμών ενέργειας και να παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών ελέγχου.
-Να διασφαλίσει την πλήρη γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με το κόστος του λιγνίτη που παράγεται από τη ΔΕΗ, να ενισχύσει τη διαφάνεια στην διαμόρφωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και να επιτρέψει σε πιθανές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ενέργειας, εκτός της ΔΕΗ, να έχουν πλήρη εμπορική πρόσβαση στα αποθέματα λιγνίτη της ΔΕΗ.

Τεχνολογία Ενέργειας και Έρευνα & Ανάπτυξη
-Να αναπτύξει και παρέχει μία λεπτομερή μελέτη των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης και δράσης, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας.
-Να αναπτύξει ξεκάθαρα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται τα κυβερνητικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης.
-Να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων για την κυβερνητική χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης.
-Να ενθαρρύνει την αύξηση των δυνατοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα.
-Να ενισχύσει την εστίαση της έρευνας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
-Να εξετάσει τις ευκαιρίες που δίνονται από την συμμετοχή σε Συμφωνίες Υλοποίησης του ΔΟΕ.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες