reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ Κ.Ε.Κ.
20/11/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2442


Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006 - 2008
Δράση: 1.3.

Περιγραφή: Υλοποίηση από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 1260 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, διάρκειας 150-400 ωρών έκαστο, με στόχο την κατάρτιση ή/και την επανακατάρτιση των ανέργων σε ειδικότητες και σε εκπαιδευτικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και αναλόγως των αναγκών κάθε ανέργου.
Η κατάρτιση αφορά τα θεματικά πεδία:

Περιβάλλον (Ανακύκλωση υλικών, Διαχείριση περιβάλλοντος)
Υγεία Πρόνοια (Εφαρμογές νοσηλευτικής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, Δημόσια Υγεία)
Πολιτισμός - Αθλητισμός - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Διοργάνωση εκδηλώσεων, Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Δημοτικών, Αθλητικών Οργανισμών)
Οικονομία και Διοίκηση (Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων, Logistics Επιχειρήσεων, Οργάνωση γραφείου με χρήση Η/Υ, Μηχανογραφημένη λογιστική, Οργάνωση αποθήκης με χρήση Η/Υ)
Πληροφορική (Χρήση Πακέτων Πληροφορικής, Εφαρμογές λογισμικού, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Εγκατάσταση - συντήρηση δικτύων, Τεχνική υποστήριξη συστημάτων, Εφαρμογές διαδικτύου)
Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών (Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Εξυπηρέτηση πελατών, Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική)
Αγροτικά (Βιολογικές καλλιέργειες, Τυποποίηση - Προώθηση αγροτικών προϊόντων, Ιχθυοκαλλιέργειες, Βιολογική κτηνοτροφία)
Τεχνικά Επαγγέλματα και Μεταφορές (Παραγωγή και προώθηση προϊόντων μεταποίησης, Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, Χειρισμός μηχανημάτων - αυτοματισμοί,Τεχνικές κατασκευών, Σύγχρονες εφαρμογές ύδρευσης - θέρμανσης, Τεχνικές επιπλοποιϊας, Τεχνικές κατασκευών - επιπλοποιϊας, Κατεργασία μετάλλων).
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα συμμετέχουν 10 -25 άνεργοι αποτελείται από ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
Το θεωρητικό μέρος κατάρτισης συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και αποτελεί το 30% μέχρι 70% του συνόλου των ωρών του προγράμματος. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης θα καλύπτει το 30% - 70% αντίστοιχα των συνολικών ωρών του προγράμματος.
Κατά την υλοποίηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση), λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τον φορέα κατάρτισης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφειά του με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος και παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να έλθουν σε επαφή με τους πραγματικούς όρους και τις συνθήκες άσκησης του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.
Η πρακτική άσκηση υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης.
Στις περιπτώσεις όπου για το αντικείμενο κατάρτισης τα ΚΕΚ διαθέτουν πιστοποιημένο (από το ΕΚΕΠΙΣ) ή καταγεγραμμένο εργαστήριο (π.χ. εργαστήρια Σχολών), η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιείται στα συγκεκριμένα εργαστήρια των πιστοποιημένων δομών.

Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης υπάρχει η ενσωμάτωση διδακτικών ενοτήτων, που να αφορούν την προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας κ.α.), καθώς και ενότητας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Η διάρκεια των ενοτήτων αυτών θα ανέρχεται από 10 έως 20 ώρες συνολικά, οι οποίες εντάσσονται στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ και ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των προγραμμάτων κατάρτισης ως και ελάχιστη απαιτούμενη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ των καταρτιζόμενων - βλέπε συνημμένο αρχείο.


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αποδέκτες:
Άνεργοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Άνεργα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων (με προϋποθέσεις).

Γυναίκες σε ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-30/6/2008

Η ημερομηνία λήξης είναι συμβατική και αφορά την ημερομηνία λήξης του συνολικού έργου.
Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε προγράμματος κατάρτισης καθορίζονται από τα ΚΕΚ που το υλοποιούν.


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

 

 

Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης έχουν άνεργοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βλέπε συνημμένο αρχείο) που είναι:

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
- Είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ,
- Είναι άνεργοι και το βεβαιώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86,
- Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου.

Για να ενταχθεί κάποιος στα προγράμματα θα πρέπει:
1. Να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι .
2. Να έχει ακολουθήσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ ή Γραφεία Εργασίας της περιοχής) και να έχει συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο "Ατομικό Σχέδιο Δράσης". Κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης παρέμβασης μπορεί ο άνεργος να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα παρθούν υπόψη τα εξής κριτήρια προτεραιότητας:
Πρόληψη: Προώθηση των νέων κάτω των 25 ετών και πριν συμπληρώσουν 6 μήνες ανεργίας και των άνω των 25 ετών πριν συμπληρώσουν 12μηνη διάρκεια ανεργίας για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, απασχόλησης κ.α. Συμμετοχή 60% στο σύνολο των ωφελουμένων
Θεραπεία: Για ανέργους με διαστήματα ανεργίας μεγαλύτερα των ανωτέρω (συμμετοχή: 40% στο σύνολο των ωφελουμένων),
Συμμετοχή γυναικών (60% στο σύνολο των ωφελουμένων).
Συμμετοχή ατόμων που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (άτομα με κινητικές αναπηρίες, άτομα με βαριές κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες, άτομα με νοητική στέρηση , άτομα με προβλήματα αισθητηρίων οργάνων, άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, ειδικές πολιτισμικές ομάδες, άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (συμμετοχή: 10% στο σύνολο των ωφελουμένων).

 

Τι χρηματοδοτείται:
Η συμμετοχή των ωφελούμενων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος).
Το κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρητικό μέρος στα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και πρακτική άσκηση στους φορείς / επιχειρήσεις / πιστοποιημένες δομές).

 


Είδος ενίσχυσης:
1. Στους καταρτιζόμενους:

Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος: 4,40 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο (κοινό άνεργο) ή 5,50 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης για άνεργους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι καταρτιζόμενοι για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση, ασφαλίζονται (υποχρεωτικά) στο ΙΚΑ για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ παράλληλα για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής όπου είναι απαραίτητο.
Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ.
Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο φορέας (το ΚΕΚ) έχει λάβει τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης .

 

2. Στις επιχειρήσεις / φορείς: Αμοιβή για πρακτική άσκηση

Οι επιχειρήσεις ή οι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (εκτός ΚΕΚ), στις εγκαταστάσεις των οποίων διεξάγεται πρακτική άσκηση καταρτιζομένων λαμβάνουν ως αμοιβή μέχρι 2 ευρώ/ώρα ανά ώρα πρακτικής άσκησης και καταρτιζόμενο άτομο σε πρακτική άσκηση.

Εφόσον οι εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση, δύναται να καταβάλλεται στην επιχείρηση το ωρομίσθιο του κάθε εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης Χ ώρες πρακτικής άσκησης Χ αριθμός εκπαιδευτών της ίδιας επιχείρησης, ως αποζημίωσή της για την απασχόληση του προσωπικού της σε άλλα καθήκοντα πλην των εργασιακών (εκπαιδευτικά).

 


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 140.000.000,00 ευρώ
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της αποστολής του η οποία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, μέσω της προώθησης της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 8.103.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31.120.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.992.000
ΗΠΕΙΡΟΥ 6.105.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6.993.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9.324.000
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6.438.000
ΑΤΤΙΚΗΣ 42.835.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.660.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.776.000
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.442.000
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.885.000
ΚΡΗΤΗΣ 6.327.000

 


Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Πληροφορίες
Επωνυμία: Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)


--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/

--------------------------------------------------------------------------------

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιήσει κάθε ΚΕΚ ως και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους και υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.

 


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ypakp.gr/

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες