reth_limani_old3.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ
10/10/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2388


Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση της Δημιουργίας Προτύπων Αγροκτημάτων
Δράση: 1.1.2

Περιγραφή: Με το καθεστώς αυτό ενθαρρύνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και καινοτόμες ενέργειες που θα αποσκοπούν στη δημιουργία πρότυπων αγροκτημάτων, με στόχο κυρίως τη διάδοση των ορθών γεωργικών πρακτικών και τη γνωριμία, του αστικού πληθυσμού και ιδίως των νέων, με τη γεωργία.


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αποδέκτες:
Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/9/2005-30/10/2006
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: 2.

 


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Το καθεστώς δύναται να εφαρμοσθεί στο σύνολο της χώρας, στα πλαίσια του μέτρου 1.1 του Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 και των αντίστοιχων μέτρων των ΠΕΠ.

Όροι και προϋποθέσεις:
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης ή γεωργικής έκτασης, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
Έχει ενιαία ελάχιστη έκταση 50 στρεμμάτων.
Διαθέτει βασική υποδομή και κυρίως ευχερή οδική πρόσβαση.
Εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούσα γεωργική εκμετάλλευση πληροί τα ελάχιστα κανονιστικά κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τις συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων.
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο στη συστατική του πράξη αναφέρεται ότι μια από τις δραστηριότητές του είναι και η άσκηση γεωργικής εκμετάλλευσης.
Οι επενδύσεις, που προγραμματίζουν για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της γεωργικής έκτασης, θα πρέπει:
Να είναι καινοτόμες, να προβλέπονται σε σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης και να πραγματοποιηθούν μετά την έγκρισή του.
Να συμβάλλουν στη δημιουργία εκμετάλλευσης ελαχίστων απαιτήσεων σε εργασία δύο (2) ΜΑΕ και ή οποία στην μελλοντική κατάσταση θα είναι κερδοφόρα (νομικά πρόσωπα) ή θα κατέχει το επίπεδο της βιώσιμης ανταγωνιστικής (φυσικά πρόσωπα). Επίσης να ικανοποιούν έναν από τους στρατηγικούς στόχους του άρθρου 10 της ΚΥΑ 637/05, κατά περίπτωση προσώπου.
Το ύψος τους να μην υπερβαίνει:
(i) Τα ποσά που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά περίπτωση επένδυσης.
(ii) Τα 300.000 ΕΥΡΩ ανά ΜΑΕ.
(iii) Τα 600.000 ΕΥΡΩ ανά μελέτη.
ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 της ΚΥΑ 637/05 και στην ΚΥΑ (505) 305875/8404/02, κατά περίπτωση επένδυσης.
Δεν ενισχύονται επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί από άλλα προγράμματα ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το καθεστώς του ΚΕΦ Β της ΚΥΑ 637/05 ή από την Κ.Ο.Α.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11, 12 του Κεφ. Β της ΚΥΑ 637/05 και της ΚΥΑ (505) 305875/8404/02, κατά περίπτωση επένδυσης.
Διαθέτουν οι ίδιοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους επαγγελματική ικανότητα.
Οι δικαιούχοι, πέραν των δεσμεύσεων του Άρθρου 9 του Κεφ. Β της ΚΥΑ 637/05, αναλαμβάνουν να δέχονται, να ξεναγούν και να ενημερώνουν ομάδες ατόμων, π.χ. σχολεία, εκδρομείς ή ακόμα και μεμονωμένα άτομα, κ.λπ.


Τι χρηματοδοτείται:
Ενδεικτικά, επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια ενός Σχεδίου Βελτίωσης είναι:

Γεωργικά κτίσματα (σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, θερμοκήπια κα)
Μηχανολογικός εξοπλισμός (ελκυστήρες, παρελκόμενα κ.ά.)
Αγορά Ζωικού κεφαλαίου
Έγγειες Βελτιώσεις (μικρά αρδευτικά, συστήματα άρδευσης κ.ά.)
Εγκατάσταση πολυετών φυτειών
Δημιουργία μικρών μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση
Περιβαλλοντικές επενδύσεις


Είδος ενίσχυσης:
Ποσοστό ενίσχυσης στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους 55% σε κανονικές περιοχές και 65% σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ενώ για την υπόλοιπη χώρα τα ποσοστά ανέρχονται σε 40% και 50% αντίστοιχα.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 6.000.000,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Σβαρνιάς Γεώργιος

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 5275253-61

--------------------------------------------------------------------------------

Email: efoskolos@mnec.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.agrotikianaptixi.gr

--------------------------------------------------------------------------------

 

Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.agrotikianaptixi.gr/simmetoxi/xora/xora_show.asp?catid=156


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες