reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
12/09/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2315


Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Δράση: 5.3.2

Περιγραφή: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Με τον όρο εναλλακτικός τουρισμός ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και τα φυσικά κάλλη μιας περιοχής χωρίς να καταστρέφουν, προσφέροντας παράλληλα λύσεις σε προβλήματα τουριστικής εποχικότητας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται όποια άλλη μορφή τουρισμού μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εναλλακτική υπό την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω:

Συνεδριακός τουρισμός
Ορειβατικός και περιπατητικός τουρισμός
Τουρισμός υγείας
Αθλητικός τουρισμός
Χειμερινός τουρισμός
Θαλάσσιος τουρισμός
Τουρισμός σε λίμνες, ποτάμια, υγροβιότοπους κλπ.
Επισημαίνεται ότι οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να συμβάλουν, στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού αποθέματος της Χώρας, καθώς και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-30/10/2006


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που σημειώνονται παρακάτω και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού με τη μορφή κυρίως οργάνωσης εκδρομών ανάλογα με τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο το οποίο εμπίπτει αποκλειστικά στις επιλέξιμες ενέργειες της Δράσης 5.3.2.

Σημειώνουμε ότι η επέκταση δραστηριότητας των επιλέξιμων επιχειρήσεων είναι δυνατό να γίνεται και εκτός έδρας της επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί η τυχόν απαιτούμενη άδεια λειτουργίας για τη νέα δραστηριότητα της επιχείρησης η οποία εξυπακούεται ότι θα διατηρήσει το ίδιο ΑΦΜ.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων
Κωδικός κλάδου ΣΤΑΚΟΔ-03 Τίτλος κλάδου
633.0 Τουριστικά Γραφεία
634.0 Ναυλομεσιτικά γραφεία
634.0 Επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελματικών σκαφών αναψυχής του Ν.2743/99 καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι 50 επιβατών (εξαιρουμένου του πληρώματος).
926.1 Γκολφ
926.1 Χιονοδρομικά Κέντρα
632.2 Μαρίνες
748.9 Συνεδριακά Κέντρα
930.4 Κέντρα Θαλασσοθεραπείας & Ιαματικές Πηγές: Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (δηλαδή επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γκολφ, χιονοδρομικών κέντρων, μαρινών, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών.
926.9 Επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τον τουρισμό
714.0 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Στους Κωδικούς 926.9 και 714.0 εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς ιππασίας, καταδύσεων, κανώ-καγιάκ, ράφτινγκ (rafting), ορεινή ποδηλασία κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι επιλέξιμες για ένταξη στη δράση μόνο με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σύμβαση συνεργασίας με τουριστικό γραφείο για την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών τους, σε συνδυασμό με τις λοιπές υπηρεσίες (μεταφορά, διανυκτέρευση κλπ.) που παρέχει το τουριστικό γραφείο.
Τα τουριστικά γραφεία θα πρέπει αποδεδειγμένα να δραστηριοποιούνται στους τομείς των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ή των συνεδρίων. Αποδεικτικό υλικό για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών είναι η ύπαρξη διαφημιστικού υλικού, ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, 10 τουλάχιστον συμβάσεις κατά το τελευταίο 18μηνο, στις οποίες να αναφέρεται η παροχή των ως άνω δραστηριοτήτων και η διοργάνωση για το ίδιο χρονικό διάστημα, τριών τουλάχιστον συνεδρίων άνω των 20 ατόμων ανά συνέδριο. Το ως άνω αποδεικτικό υλικό υποβάλλεται στον οικείο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της αίτησης.
Εφόσον τα τουριστικά γραφεία δεν δραστηριοποιούνται ήδη στις παραπάνω δραστηριότητες, αλλά προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης θα πρέπει, πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης, να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ως αποδεικτικό υλικό θεωρείται η κατασκευή ιστοσελίδας με την ανάλογη πληροφόρηση, η αγορά ειδικού εξοπλισμού, η εκτύπωση σχετικού διαφημιστικού υλικού, η εκτύπωση καταλόγων που θα περιλαμβάνουν τα ειδικά προγράμματα κλπ. Το αποδεικτικό υλικό θα υποβάλεται στον οικείο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης πριν από την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Προϋποθέσεις και Κριτήρια συμμετοχής επιχειρήσεων

Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση: 0-249 άτομα
Κύκλος εργασιών: (Ανώτατο όριο) Ετήσιος κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ
Ή ετήσιος συνολικός ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ
Χρόνος λειτουργίας: ¶σκηση δραστηριότητας τουλάχιστον από 1-1-2003
Επιδόσεις: Θετικός Μέσος Όρος Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων, της τελευταίας 3ετίας (2003, 2004, 2005).
Η υλοποίηση κάθε επένδυσης, η οποία θα εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης.

Για τις ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από τους σχετικούς με τα Καθεστώτα Ενίσχυσης Κανονισμούς [(ΕΚ) 70/01, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν (ΕΚ) 364/04].


Τι χρηματοδοτείται:
Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.


Είδος ενίσχυσης:
Το ποσοστό της αναλογούσας Δημόσιας Επιχορήγησης των εγκεκριμένων προτάσεων ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των προτάσεων. Ιδιωτική συμμετοχή: ποσοστό 50% της επένδυσης. Δυνατότητα δανεισμού σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.


Κατώτατο όριο προϋπολογισμού επενδυτικής πρότασης: 40.000 ευρώ
Ανώτατο όριο προϋπολογισμού επενδυτικής πρότασης: 200.000 ευρώ
ΣΗΜ.: ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία έτη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (τα όρια των δαπανών ανά κατηγορία αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής)

α. Επενδύσεις σε πάγια

Βελτίωση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων τέλεξ, φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαλείων επικοινωνίας, δικτυακού εξοπλισμού, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων.
Αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη εξοπλισμού: εξοπλισμός ιαματικός, κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων των ίππων), τοξοβολίας, ορειβατικός, ορεινής ποδηλασίας, ράφτινγκ, κανώ - καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοϊας (συμπεριλαμβανομένων του εξαρτισμού και της ιστιοφορίας των σκαφών), εξοπλισμός ομάδων διάσωσης. Επίσης, επιλέξιμη ενέργεια είναι η αγορά ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού ατόμων με αναπηρίες.
Αγορά του απαραίτητου λογισμικού για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, τη σύνδεση σε e-marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης, αυτοματοποίησης, διαχείρισης διαδκασιών, ανάπτυξη λογισμικού (μόνο στη περίπτωση που το λογισμικό εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης).
Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων - χρήσης τεχνογνωσίας
β. ¶υλες επενδύσεις

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 9000 του έτους 2000, περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και, ΕΛΟΤ 1801 υγιεινή και ασφάλεια κ.τ.λ.). Εξαιρούνται τα CE και κάθε άλλου είδους σήματα υποχρεωτικού χαρακτήρα.
Συμμετοχή σε e-marketplacesδαπάνες σύνδεσης.
Ενέργειες συμμετοχής για πρώτη φορά σε εκθέσεις. Δεν είναι επιλέξιμη η συμμετοχή στην ίδια έκθεση για δεύτερη φορά.
Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση μελετών σχετιζόμενων με το επιχειρηματικό σχέδιο και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι μελέτες όπως π.χ. οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου, ερευνών αγοράς, εκπόνησης marketing plan, benchmarking κ.λ.π
Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν πρέπει να αφορούν συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. φοροτεχνικές υπηρεσίες ή συνήθεις νομικές υπηρεσίες, καθώς και μελέτες με διαφημιστικού χαρακτήρα περιεχόμενο όπως μελέτες δημιουργίας διαφημιστικών σποτ, διαφημιστικών εντύπων, λογοτύπων). Επιλέξιμες είναι επίσης οι μελέτες μηχανικού όπου αυτές απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων αδειών εκτέλεσης εργασιών.
ΣΗΜ: Το κόστος εκπόνησης του Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και το κόστος παρακολούθησης - διοίκησης του έργου είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση θα αξιολογείται το εύλογο της δαπάνης.

Διευκρινίζεται ότι :

Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που δεν εντάσσεται σε μία εκ των κατηγοριών των αναφερόμενων στην παράγραφο 3.2 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης 5.3.2.
Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την υποβολή της πρότασης.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 6.500.000,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 35 %

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού)

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού)

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: ΕΟΤ (Τσόχα 24 ΤΚ 115 21, Αθήνα, Τηλ. Fax. 210-6434050 e-mail: .) ή στον κόμβο του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο (www.gnto.gr) και στους κατά τόπους Ε.Φ.Δ.

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Τσόχα 24, 115 21 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 8707851, 210 8707888 και 210 8707819

--------------------------------------------------------------------------------

Email: info@gnto.gr
meletes_ependyseis@gnto.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.eot.gr


--------------------------------------------------------------------------------

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Οι Διευθύνσεις αναφέρονται πιο κάτω και με λεπτομέρεια στον συνημμένο οδηγό εφαρμογής.

ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ., Βαλαωρίτου 4, 106 71 Αθήνα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, Μιχαλακοπούλου 58, 262 21 Πάτρα
ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ, Μαρίνου Αντύπα 41, Τ.Θ. 60068 Θέρμη, 570 01 Θεσσαλονίκη
ΔΕΣΜ - ΟΣ, Αποστόλου Σούζου 14, Τ.Θ. 145, 691 00 Κομοτηνή
ΑΝ. ΔΙΑΜ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Γεωργίου Γεννηματά 15, 351 00 Λαμία
Α.Ε.Δ.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ελευθ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, 382 21 Βόλος
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, Γιαμαλάκη 50 & Βενιζέλου, 712 02 Ηράκλειο


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.mintour.gr/pages.php?pageID=179&langID=1

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες