reth_limani_old2.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
07/09/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2301


Ενίσχυση Πολυδραστήριων Αγροτών και Αλιέων για την χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Περιγραφή: Ενίσχυση πολυδραστήριων αγροτών και αλιέων για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και τη σύνδεσή τους με το Ίντερνετ, με στόχο την εξοικείωσή τους με την ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Ίντερνετ και, γενικότερα, την παρακίνησή τους για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αγρότες και Αλιείς.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
8/9/2006-...


Η προκήρυξη παραμένει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του ποσού προς διάθεση.


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Οι προϋποθέσεις ένταξης των αγροτών στο πρόγραμμα είναι:

Να ασκούν γεωργική-αλιευτική δραστηριότητα και παράλληλα άλλη εμπορική-επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα ή να είναι μισθωτοί.
Η ποσοστιαία κατανομή του ατομικού εισοδήματός τους για ένα από τα τρία τελευταία χρόνια να είναι το 25% τουλάχιστον από αγροτικές δραστηριότητες (φυτική παραγωγή, δάση, κτηνοτροφία, αλιεία) και άλλο 25% τουλάχιστον από μη αγροτικές δραστηριότητες (αγροτουρισμός, εμπόριο, αγροτοβιοτεχνία, παραδοσιακή βιοτεχνία, χειροτεχνία κ.λπ)
Να έχουν αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου και να έχουν υποβάλει μια τουλάχιστον δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Η κατανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα είναι: 10.000 σε αγρότες-κτηνοτρόφους και 1.000 σε ψαράδες.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία που περιγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής .Τι χρηματοδοτείται:
Το 80% της δαπάνης αγοράς υπολογιστή και μέχρι 1.040 ευρώ, ενώ προσφέρεται λογισμικό και διετής σύνδεση με το Ίντερνετ.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους ωφελούμενους εφ άπαξ, εφόσον διαπιστωθεί ότι το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται μετά την υλοποίηση της επένδυσης και την ολοκλήρωση των ελέγχων, απευθείας στους ωφελούμενους και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Η ιδία συμμετοχή του δυνητικού ωφελούμενου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του συνόλου του επιλέξιμου κόστους της υποβαλλόμενης πρότασης και μέχρι του ποσού των 260 ευρώ.


Είδος ενίσχυσης:
Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού (hardware και εκτυπωτής) και δαπάνες λογισμικού εφαρμογών (εφαρμογές γραφείου, λογισμικό antivirus, λειτουργικό σύστημα)
Ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας.
Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού, περιλαμβάνουν:
- Το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και λογισμικού.
- Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού.
- Το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία
- Δαπάνες για άδειες χρήσης του λογισμικού
- Δαπάνες εγκατάστασης e-mail και σύνδεσης στο Ίντερνετ
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Δαπάνες συνδρομών σε Παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου για δύο (2) χρόνια
Το αναλυτικό περιεχόμενο των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζεται από τις ελάχιστες προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υπηρεσιών όπως φαίνεται σε σχετικό πίνακα του Οδηγού Εφαρμογής.

Περιορισμοί:

Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ωφελούμενο της ενίσχυσης
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη εξαγγελία του προγράμματος, εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αξιολόγησης, υπαγωγής, υλοποίησης και ολοκλήρωσης
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν δαπάνες πριν την έγκριση της αντίστοιχης κατά περίπτωση πρότασης, δεν είναι δυνατή η έγερση τυχόν απαίτησης για ενίσχυση, σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
Η υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης διέπεται από τον Κανονισμό de minimis (Κανονισμός ΕΚ 69/2001 της Επιτροπής). Ο Κανονισμός της προβλέπει δυνατότητα ενίσχυσης φυσικού ή νομικού προσώπου, με συνολικό ποσόν που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 14.300.000,00 ευρώ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα αφορά σε περιφερειακή κατανομή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ%
Περιφέρεια Αττικής 0,4%
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 16,2%
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 8,3%
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 5,3%
Περιφέρεια Θεσσαλίας 10,4%
Περιφέρεια Ηπείρου 6,6%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 8,0%
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 13,3%
Περιφέρεια Πελοποννήσου 11,3%
Περιφέρεια Κρήτης 9,6%
Περιφέρεια Ιονίου 4,0%
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 4,2%
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2,4%

Για τους πολυδραστήριους αλιείς δεν ακολουθείται περιφερειακή κατανομή.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 43,75 %

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Αχαρνών 381, 111 43 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 2125460 - 210 2125470

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr

--------------------------------------------------------------------------------Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.minagric.gr/greek/11pc_menu.html
http://www.infosociety.gr/infosoc/el-GR/epikairotita/news_infosoc/news_form_EP_ktp/11000pcfree_04-09-2006.htm

--------------------------------------------------------------------------------

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες