reth_night.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔ. ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
05/09/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2295


Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Δράση: 1.6.

Περιγραφή: Ενίσχυση Σχεδίων Δράσης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότητας ευκαιριών για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που περιλαμβάνουν δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών, οι οποίες ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:
- Προώθηση ανέργων στην απασχόληση στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι ΜΚΟ.
- Προμήθεια ελαφρού εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση των δράσεων.
- Ενημέρωση -ευαισθητοποίηση του κοινού και δικτύωση ΜΚΟ.
Oι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα πρέπει να ενισχύουν, εμπλουτίζουν ή αναβαθμίζουν τη βασική δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει η ΜΚΟ, ή να την επεκτείνουν σε άλλους συναφείς /συμπληρωματικούς τομείς.

Τα εν λόγω Σχέδια Δράσης, θα υλοποιηθούν τη χρονική περίοδο 2006-2008.

Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά :
o Αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης
o Αποτελούν αυτοτελή δράση σε σχέση με την δραστηριότητα του φορέα ή και επέκτασή της.
o Είναι πλήρως εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες
o Είναι χρονικά προσδιορισμένες
o Έχουν κατά την υλοποίηση τοπικό χαρακτήρα. Η χωρική τους εμβέλεια πρέπει να εκτείνεται σε επίπεδο Ο.Τ.Α.
o Έχουν εμφανή και αποτιμώμενα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ενθαρρύνονται οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς, η ανάπτυξη ή και συμμετοχή σε δίκτυα, η ενεργοποίηση εθελοντών. Η συνεργασία με άλλους φορείς θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφη εκδήλωση πρόθεσης συνεργασίας από τους συνεργαζόμενους φορείς.
Στόχος των ενεργειών είναι η ανάδειξη του ρόλου των ΜΚΟ και η ενεργός συμμετοχή τους στην εξειδίκευση πολιτικών απασχόλησης, μέσω της ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αποδέκτες:
Ι) ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, προώθησης ισότητας ευκαιριών για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων και προώθησης της ισότητας των δύο φύλων.
ΙΙ) Άνεργοι, άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ελεύθεροι επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων (υπό προϋποθέσεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-2/10/2006 Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: Α΄.


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Οι προτεινόμενες ενέργειες που εξειδικεύονται στην Πρόταση - Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά την απασχόληση ενός (1) τουλάχιστον ατόμου, μέσω της κάλυψης των δαπανών για την απασχόληση προσωπικού, και προαιρετικά κάποιες από τις υπόλοιπες.
Κάθε ενδιαφερόμενη ΜΚΟ μπορεί να υποβάλει κατ ανώτατο όριο έως πέντε (5) Σχέδια Δράσης, με την προϋπόθεση ότι το καθένα από αυτά πληροί το σύνολο των αναφερομένων χαρακτηριστικών του πεδίου "Αναλυτική περιγραφή" και αναφέρεται σε διαφορετική περιοχή παρέμβασης (ΟΤΑ). Δεν μπορούν να υποβληθούν από τον ίδιο ενδιαφερόμενο φορέα δύο (2) Προτάσεις - Σχέδια Δράσης για την ίδια περιοχή παρέμβασης (ΟΤΑ).
Κάθε πρόταση - σχέδιο μπορεί να έχει ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού τις 30.000 ευρώ.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών για την απασχόληση του προσωπικού, που αφορά τη δημιουργία νέας / ων θέσης / εων απασχόλησης και οι οποίες θα αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των επιλέξιμων δαπανών.


Οι Τελικοί Αποδέκτες των δράσεων (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
o Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά/νομιμοποιητικά έγγραφα.
o Λειτουργούν αποδεδειγμένα και διαθέτουν εμπειρία στους τομείς που ορίζονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης
o Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
o Δεν είναι πολιτικά κόμματα, κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία ή κέντρα κατάρτισης.
o Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους.

Επίσης, οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
o Να απασχολούν αποδεδειγμένα τουλάχιστον (1) ένα άτομο, ως διοικητικό προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για την τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα
o Να διαθέτουν έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας (ενοικιαζόμενες ή ιδιόκτητες ή κατά παραχώρηση δομές), που να πληροί βασικές προδιαγραφές οργανωμένου χώρου διοίκησης. Σε περίπτωση απασχόλησης ΑΜΕΑ, αλλά και υποβολής σχεδίου δράσης που αφορά σε ΑΜΕΑ, οι παραπάνω χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι, να διαθέτουν ειδική τουαλέτα για ΑΜΕΑ και ανελκυστήρα προδιαγραφών ΑΜΕΑ αν οι χώροι στεγάζονται σε όροφο.
o Στο χώρο να λειτουργεί τουλάχιστον ένας (1) υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τα ανωτέρω πρέπει να πληρούνται σε κάθε Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο Σχέδιο.

Η απαιτούμενη εμπειρία αποδεικνύεται με:
o Επίσημα έγγραφα (εγκριτικές αποφάσεις, ενάρξεις υλοποίησης των προγραμμάτων κ.α.) που αποδεικνύουν τη συμμετοχή της ΜΚΟ σε τυχόν Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα ή και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
o Απολογισμό δράσης της ΜΚΟ, επικυρωμένο από τη Γενική Συνέλευση ή ανάλογης μορφής όργανο ανάλογα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό.
o Κάθε άλλο έγγραφο, δημοσιεύματα και πάσης φύσεως λοιπό υλικό που αποδεικνύει δημόσια δραστηριότητα στους προαναφερόμενους τομείς.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ενθαρρύνονται οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς, η ανάπτυξη ή και συμμετοχή σε δίκτυα, η ενεργοποίηση εθελοντών. Η συνεργασία με άλλους φορείς θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφη εκδήλωση πρόθεσης συνεργασίας από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις:
o Δεν είναι επιλέξιμες δράσεις οι οποίες είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο άλλων μέτρων του Ε.Π. ή άλλων Προγραμμάτων ή άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων (π.χ. Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες κ.λ.π.).
o Δεν αποτελούν επιλέξιμες δράσεις οι μελέτες, οι έρευνες και τα σεμινάρια
o Οι υλοποιούμενες δράσεις θα πρέπει να ενισχύουν, να εμπλουτίζουν, να αναβαθμίζουν τη βασική δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει η ΜΚΟ ή να την επεκτείνουν σε άλλους συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς.
Όσον αφορά στις δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, ωφελούμενοι από τις δράσεις των ΜΚΟ μπορούν να είναι:
1. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
2. Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων
3. Ελεύθεροι Επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία
- Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου
Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται:
- Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου.
- Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψήφιου για την απασχόλησή του στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης των ΜΚΟ και η παραπομπή του από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
- Η προτεραιότητα στους ανέργους εκείνους που δεν έχουν συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατά την τελευταία τριετία, ή συμμετείχαν στα λιγότερα προγράμματα/λιγότερες δράσεις εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος.
- Η καταγραφή των λοιπών παραμέτρων που αφορούν στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υποψήφιου.
- Η τήρηση των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ανέργου.
Για την ένταξη υποψήφιων μελών κοινωνικά ευπαθών και ειδικών μειονεκτουσών ομάδων σε ένα Σχέδιο Δράσης ΜΚΟ απαιτείται συνεργασία των ΜΚΟ με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και ιδιαίτερα με τους συμβούλους υποστηρικτικών υπηρεσιών και τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης, όπου αυτή είναι δυνατή.


Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Προτάσεων - Σχεδίων Δράσης περιλαμβάνει:
1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Ο έλεγχος της πρώτης φάσης διενεργείται από τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αποτελούνται από υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ή/και ανώτερους υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε., του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Αφορά το περιεχόμενο της Πρότασης - Σχεδίου Δράσης και διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αποτελείται από υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ή/και ανώτερους υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε., του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και από εμπειρογνώμονες αξιολογητές από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ).
Οι εμπειρογνώμονες αξιολογητές επιλέγονται από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ακολουθώντας τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπ αρ. 112282/31-7-2006 (ΦΕΚ 1094/Β/10-8-2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση.


Τι χρηματοδοτείται:
o Η απασχόληση ανέργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων ή / και ελεύθερων επαγγελματιών.
o Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης των ΜΚΟ.
o Προμήθεια εξοπλισμού.


Είδος ενίσχυσης:
Προτάσεις - Σχέδια Δράσεις με ανώτατο όριο προϋπολογισμού τις 30.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 20.000.000,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Πληροφορίες
Επωνυμία: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: κύριος Τσίρος, κυρία Νεζερίτη

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 5271166, 210 5271165

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/index.cfm?Level1=5&Level2=3&Level3=0&Level4=0&Level5=0&Level6=0--------------------------------------------------------------------------------

Ο σχετικός φάκελος της πρόσκλησης θα διατίθεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (Αγησιλάου 23-25, 1ος όροφος) σε έντυπη μορφή. Το περιεχόμενο του φακέλου, σε ηλεκτρονική μορφή, θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα (http://www.ypakp.gr/) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το ίδιο χρονικό διάστημα.


Τα Σχέδια Δράσης υποβάλλονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ και κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (Πειραιώς 40 - ισόγειο), μέχρι την 2α Οκτωβρίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
http://www.ypakp.gr/index.cfm?Level1=5&Level2=3&Level3=0&Level4=0&Level5=0&Level6=0

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες