reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
18/08/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2024


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας
Δράση: 4.2 - 4.3

Περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και την τόνωση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες σε δύο κύριους άξονες:

την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στην περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη υποδομών, στο εξής και «¶ξονας 1» της Δράσης.
την τόνωση της ζήτησης στην περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω της επιδότησης τελικών χρηστών ευρυζωνικών υπηρεσιών, στο εξής και «¶ξονας 2» της Δράσης


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις.
Μετά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω επιχειρήσεων, οι Κάτοικοι των επιλέξιμων γεωγραφικών ζωνών και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των ζωνών αυτών.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
7/8/2006-29/9/2006
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ


Το έργο καλύπτει όλη τη χώρα, εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Αττικής (περιλαμβάνονται στο έργο τα νησιά του Αργοσαρωνικούκαι οι περιοχές της Πελοποννήσου που διοικητικά ανήκουν στη Νομαρχία Πειραιώς).

Οι επιμέρους νομοί της χώρας είναι ομαδοποιημένοι σε 7 γεωγραφικές ζώνες, ώστε το σύνολο του έργου να κατατμηθεί σε ισάριθμα υποέργα. Οι ζώνες, οι οποίες ορίζουν τα αντίστοιχα υποέργα, αναλύονται στην παράγραφο 4.1. του Οδηγού Υποβολής.

Οι επιμέρους προϋπολογισμοί ανά υποέργο/ζώνη για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης είναι:

1η, νομοί Μαγνησίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδασ, Φωκίδος, Κυκλάδων: 22.400.000
2η, νομοί ¶ρτης, Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας, Κορινθίας: 22.000.000
3η, νομοί Ζακύνθου, Ηλείας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Πειραιώς (δήμοι Σπετσών, Μεθάνων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Τροιζήνας, Ύδρας), Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνης, Χανίων: 24.800.000
4η, νομοί Πιερίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας: 23.200.000
5η, νομοί Γρεβενών, Πέλλης, Καστροιάς, Κοζάνης, Πειραιώς (δήμοι Σαλαμίνας, Αμπελακίων, Πόρου, Αίγινας, Αγκιστρίου), Φλωρίνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ημαθίας: 25.300.000
6η, νομοί Δράμας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών: 21.600.000
7η, νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου: 20.700.000

Οι επιμέρους προϋπολογισμοί ανά υποέργο/ζώνη για την τόνωση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι:

1η: 7.000.000
2η: 6.900.000
3η: 7.700.000
4η: 7.200.000
5η: 7.900.000
6η: 6.800.000
7η: 6.500.000


Όροι και προϋποθέσεις:
Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί ένας δυνητικός Τελικός Αποδέκτης για τους σκοπούς της Δράσης είναι οι ακόλουθες:

να διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία σε ότι αφορά τα επί μέρους γνωστικά και τεχνικά αντικείμενα του έργου.
να παρέχει υπό οποιαδήποτε μορφή εντός των τελευταίων τριών ετών σχετικές με το έργο δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως πάροχος δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη σχετική, κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου αυτού, δευτερογενή νομοθεσία της ΕΕΤΤ.
το άθροισμα των κύκλων εργασιών του οικονομικού φορέα για τα τρία τελευταία έτη πρέπει να ξεπερνά τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.
να τεκμηριώνει τη δυνατότητα κάλυψης του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης μέσω ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3.8 του Οδηγού Υποβολής.
να τεκμηριώνει τη δυνατότητα κάλυψης του υπολοίπου της ιδιωτικής συμμετοχής μέσω εγκεκριμένων δανείων από τράπεζες ή χρηματοδοτικού οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.7 του Οδηγού Υποβολής.
Στην περίπτωση κατάθεσης επενδυτικής πρότασης από ένωση οικονομικών φορέων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οφείλουν να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης, με τον ειδικότερο περιορισμό ότι οι προϋποθέσεις (2) και (3) πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά από το Συντονιστή (Leader) της ένωσης.

Αποκλειόμενοι φορείς
Ανεξαρτήτως προς την ικανοποίηση των ανωτέρω προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, αποκλείονται από τη συμμετοχή στη Δράση προτάσεις οικονομικών φορέων που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
Όσοι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του Ν.3431/2006
Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις.
Όσα νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
Επίσης, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής κάθε υποψήφια επιχείρηση εις βάρος της οποίας έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Περιορισμοί συμμετοχής
Κάθε οικονομικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων έχει δικαίωμα υποβολής φακέλων πρότασης σε τρία (3), κατ ανώτατον, υποέργα κατά τη διάρκεια του 1ου Κύκλου επιλογής προτάσεων. Στην έννοια του οικονομικού φορέα για τις ανάγκες αυτής της διάταξης περιλαμβάνονται:

Πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην ίδια επιχείρηση κατά την έννοια που δίνεται στην επιχείρηση από το άρθρο 4στ του ν.703/77 περί ανταγωνισμού, όπως ισχύει τροποποιηθείς, με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.
Πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην ίδια επιχείρηση, κατά την έννοια που δίνεται στην επιχείρηση από το άρθρο 4στ του ν. 703/77 περί ανταγωνισμού, όπως ισχύει τροποποιηθείς, με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό σε άλλο υποψήφιο οικονομικό φορέα ή ασκούν με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο σύμφωνα με το το άρθρο 4στ του ν. 703/77, σε αυτόν τον οικονομικό φορέα.
Πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην ίδια επιχείρηση, κατά την έννοια που δίνεται στην επιχείρηση από το άρθρο 4στ του ν. 703/77 περί ανταγωνισμού, όπως ισχύει τροποποιηθείς, με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό σε άλλο οικονομικό φορέα ο οποίος συμμετέχει σε οποιοδήποτε ποσοστό σε υποψήφια ένωση οικονομικών φορέων ή ασκεί τον έλεγχο ή συμμετέχει στον κοινό έλεγχο αυτής.
Νομικό πρόσωπο που ανήκει στην ίδια επιχείρηση κατά την παραπάνω έννοια που έχει υποβάλλει πρόταση, να είναι υπεργολάβος άλλης επιχείρησης που υποβάλλει πρόταση.
Η υποχρέωση των φορέων να τηρούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου του Οδηγού, ισχύει μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, αλλά και μετά την ανακοίνωση αυτή, καθ' όλη την διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω περιπτώσεις. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της πρόσκλησης αποδειχθεί το αντίθετο, αποκλείονται όλοι οι υποβάλλοντες προτάσεις που εμπίπτουν στην απαγόρευση των ανωτέρω σημείων 1,2 και 3 και καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές όλων. Σε περίπτωση που συμμετέχων επιλεγεί ως Τελικός Αποδέκτης και μεταγενέστερα αποδειχθεί ότι συντρέχουν οι όροι των ανωτέρω σημείων 1,2,3 και 4, εκπίπτει από Τελικός Αποδέκτης της ενίσχυσης σε όλα τα υποέργα της Δράσης στα οποία έχει επιλεγεί και καταπίπτουν οι εγγυητικές του επιστολές.

Οι προτάσεις οφείλουν υποχρεωτικά να:

Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην αγγλική. Αν οι όροι αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, τότε θα αναφέρονται μόνον στην αγγλική.
Συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική όποιων εγγράφων περιέχονται σε αυτές και έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.
Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που καθορίζεται στον Οδηγό Υποβολής.
Είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (π.χ. σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π.). Αν υπάρχουν διορθώσεις θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον υποψήφιο.
Περιλαμβάνουν τους παρακάτω τρεις υποφακέλους:
Υποφάκελος Α: Δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)
Υποφάκελος Β: Επιχειρηματικό Σχέδιο Υλοποίησης Έργου
Υποφάκελος Γ: Βασικές Υπηρεσίες


Τι χρηματοδοτείται:
Οι ειδικές απαιτήσεις του έργου (ταχύτητες πρόσβασης, διαθεσιμότητα υπηρεσίας, χρόνος αρχικής σύνδεσης, διαχείριση βλαβών, τεχνική υποστήριξη χρηστών, περιορισμοί χρήσης, τιμή διάθεσης υπηρεσίας, εγγύηση ποιότητας υπηρεσίας, ελάχιστη διάρκεια συμβολαίου, γεωγραφική κάλυψη, χρονοδιάγραμμα, επιδοτούμενα πακέτα κλπ ) που πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόταση περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Υποβολής.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης στον άξονα Τόνωσης της Ζήτησης είναι οι τελικοί καταναλωτές - χρήστες. Ο Τελικός Αποδέκτης διαχειρίζεται τις σχετικές διαδικασίες, παρέχοντας όλες τις διευκολύνσεις προς τους δικαιούχους της ενίσχυσης - συνδρομητές.
Ο Τελικός Αποδέκτης μπορεί να διαθέτει τις επιδοτούμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους της ενίσχυσης μέσω δικτύου συνεργατών/μεταπωλητών, όμως είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της ΚτΠ Α.Ε. για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης. Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται στον Τελικό Αποδέκτη και μετακυλίεται στους συνδρομητές/ τελικούς χρήστες.

Δυνητικοί δικαιούχοι των παραπάνω κατηγοριών επιδοτούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι όλοι οι κάτοικοι των επιλέξιμων γεωγραφικών ζωνών και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των ζωνών αυτών. Μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών, συγκεκριμένες κατηγορίες οικιακών χρηστών δικαιούνται υψηλότερο ποσοστό επιδότησης (πχ. πολύτεκνοι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ). Οι κατηγορίες αυτές, καθώς και τα επιπλέον πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται για την εξασφάλιση υψηλότερου ποσοστού επιδότησης αναλύονται στον Οδηγό Υποβολής.Είδος ενίσχυσης:
Η ενίσχυση ανέρχεται μέχρι 50% των επιλέξιμων δαπάνών των εγκεκριμένων προτάσεων.

Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:

Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Τελικό Αποδέκτη (όσον αφορά στον ¶ξονα 1) ή τους τελικούς χρήστες (όσον αφορά στον ¶ξονα 2). Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/πληρωμές) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί
o μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (πρότασης) και
o πριν την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου
Επιλέξιμες Δαπάνες για τον ¶ξονα 1:

Εγκατάσταση νέων υποδομών
Μίσθωση υποδομών
Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της λειτουργίας τους δικτύου και των συνδρομητών
Λοιπές δαπάνες, που δε συνδέονται άμεσα με την εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών αλλά είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση της
Επιλέξιμες Δαπάνες για τον ¶ξονα 2:

Προμήθεια βασικής Υπηρεσίας
Τερματικός Εξοπλισμός Πρόσβασης
Τερματικός Εξοπλισμός Υπηρεσίας (δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις)
Εκπαίδευση
Το σύνολο των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών ανά επιδοτούμενο πακέτο υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 1.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 210.000.000,00 ευρώ
- Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης έχει συνολικό προϋπολογισμό 160.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής 50%) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης».
- Η τόνωση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής 50%) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις».
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 70 %

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Σπινθάρου 9 & Φιλοξένου (ισόγειο) 116 36 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 6241834

--------------------------------------------------------------------------------

Email: broadband@ktpae.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.ktpae.gr

--------------------------------------------------------------------------------
Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.broadband.gov.gr

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες