reth_limani_old3.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
18/08/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2251


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού κλάδου για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής
Περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου του ιατρικού κλάδου για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα αφορούν:

στη δικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε δίκτυα δεδομένων
στην ενίσχυση και ευρεία διάδοση των Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας
στην εξωστρεφή διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες υγείας, σε άλλους οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και στον πολίτη
στην ανάπτυξη συστημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ.
Οι προτάσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να στοχεύουν σε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές ιδέες - πρωτοβουλίες με αντικείμενο συναφές προς τους στόχους της Δράσης. Τα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια θα σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα εμπεριέχουν το στοιχείο της βιωσιμότητας, της επεκτασιμότητας και της οικονομικής αξιοποίησης. Τα οικονομικά οφέλη για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις αναμένεται να προκύψουν είτε άμεσα με την απευθείας επιχειρηματική αξιοποίηση των βελτιωμένων και εκσυγχρονισμένων διαδικασιών παροχής των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είτε έμμεσα από τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση συνεργιών και την επίτευξη συνεργασίας και διάδρασης με επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε διαφορετικούς τομείς (π.χ. ασφαλιστικούς φορείς).


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
Επιχειρήσεις ιατρικού κλάδου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις (μεμονωμένες και ενώσεις αυτών), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται είτε στον τομέα της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας ή δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, είτε στον τομέα της παροχής πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας σε Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ, είτε σε τομέα που λειτουργεί και δρα υποστηρικτικά ή συμπληρωματικά σε αυτούς. (στο παράρτημα του Οδηγού Υποβολής περιλαμβάνονται οι Κωδικοί δραστηριοτήτων, κατά ΚΑΔ, που είναι επιλέξιμοι για τη Δράση)
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση/ κάθε μέλος ένωσης έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση.
Η επιχείρηση/ κάθε μέλος ένωσης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 69/2001 (Κανόνας De Minimis).
Η επιχείρηση/ κάθε μέλος ένωσης λειτουργεί νόμιμα, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί, μέσω κατάλληλης κατά περίπτωση τεκμηρίωσης που θα παρασχεθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορίσει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ως Τελικός Δικαιούχος της Δράσης
Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των 12 μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου.Τι χρηματοδοτείται:
Οι αιτούμενες προς επιχορήγηση ενέργειες θα περιλαμβάνουν:

είτε τη «Δικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Δίκτυα δεδομένων»
είτε την«Ανάπτυξη εφαρμογών Τηλε-Ιατρικής και την παροχή Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας»
είτε τη «Διάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας»
είτε την «Ανάπτυξη Συστημάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ»
είτε το συνδυασμό των άνωθεν


Είδος ενίσχυσης:
Το ποσοστό της επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης.
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επιχείρηση ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.
Στην περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέλθει στα 1.000.000 ευρώ, εφόσον τηρείται το παραπάνω όριο ανά συμμετέχουσα επιχείρηση.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση, ανέρχεται στα 100.000 ευρώ.
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Κ.Δ. (1): Δαπάνες Εξοπλισμού
Κ.Δ. (2): Δαπάνες Λογισμικού
Κ.Δ. (3): Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών
Οι επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες, παρατίθενται αναλυτικά στις παραγράφους 6 και 7 αντίστοιχα του Οδηγού Υποβολής.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 8.800.000,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Σπινθάρου 9 & Φιλοξένου (ισόγειο) 116 36 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 9286045

--------------------------------------------------------------------------------

Email: d-health@ktpae.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.ktpae.gr

--------------------------------------------------------------------------------


Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από την προδημοσίευση του σχετικού Οδηγού Υποβολής καθώς και των αντίστοιχων κριτηρίων Αξιολόγησης.

Ο Οδηγός, καθώς και τα κριτήρια είναι πιθανό να υποστούν τροποποιήσεις στο χρονικό διάστημα που θα παρεμβληθεί από την προδημοσίευσή τους εώς και την τελική ημερομηνία Προκήρυξης της Δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του Οδηγού και των κριτηρίων Αξιολόγησης:

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση d-health@ktpae.gr
είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού Help Desk που υπάρχει στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.e-health.gov.gr/

--------------------------------------------------------------------------------

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες