bluehatch.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ
18/08/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2249


Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin off) - ΦΑΣΗ Β Δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης δραστηριοτήτων <<ΠΡΑΞΕ - Φάση Β' - 3ος κύκλος>>
Δράση: 4.1.1

Περιγραφή: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εταιρειών «τεχνοβλαστών» (spin-off) που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών.


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες:
Επιχειρήσεις - Τεχνοβλαστοί.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: 3.

Εκτιμώμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16/10/2006


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Ως Τεχνοβλαστός ορίζεται η επιχείρηση που συστήνεται με σκοπό την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από Δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή και από Ερευνητές σε Δημόσιο Οργανισμό Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας σκοπό έχει να μετατραπούν αυτά σε Τεχνολογικά Καινοτόμα Προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) ή και Τεχνολογικά Καινοτόμες Διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης ως Ερευνητές νοούνται νυν και τέως, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΑΤΕΙ και λοιποί διδάσκοντες, Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των ιδίων, συνεργαζόμενοι και επισκέπτες ερευνητές καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσματα.

Δικαίωμα υποβολής - χρηματοδότησης προτάσεων έχουν Επιχειρήσεις - Τεχνοβλαστοί που έχουν ιδρυθεί (συσταθείσες) από 01.01.2004 και εντεύθεν ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση) από:

Δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα που εποπτεύονται ή ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με βάση το Ν.3021/2002, τεχνολογικοί και ερευνητικοί φορείς της ΓΓΕΤ και εταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσματα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία εντός Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Ερευνητές που ολοκλήρωσαν υποέργο στο πλαίσιο της Δράσης ΠΡΑΞΕ-Φάση Α και το οποίο έχει παραληφθεί από την ΓΓΕΤ.
Οι Δημόσιοι Οργανισμοί Παραγωγής Γνώσης μπορούν να συμμετέχουν (με ποσοστό <50%) στο Μετοχικό Κεφάλαιο των Τεχνοβλαστών. Οι Τεχνοβλαστοί αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή την τεχνογνωσία με την έγγραφη συναίνεση του Δημόσιου Οργανισμού Παραγωγής Γνώσης, όπου παρήχθη το προς αξιοποίηση ερευνητικό αποτέλεσμα ή αποκτήθηκε η τεχνογνωσία.
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης ως αποτέλεσμα έργου που είχε ενταχθεί στη Δράση ΠΡΑΞΕ - Φάση Α, και που έχει παραληφθεί από την ΓΓΕΤ, αυτό θα πρέπει να ταυτοποιείται ως προς το φυσικό αντικείμενο και τους δικαιούχους από το σχετικό αρχείο του έργου που τηρεί η ΓΓΕΤ.
Εταιρείες - Τεχνοβλαστοί που ήδη έχουν συσταθεί από 1-1-2004 και εντεύθεν, και που ήδη αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα πρέπει να πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά του Τεχνοβλαστού όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος.

Τονίζεται ότι το Μέτρο 4.1 δεν εφαρμόζεται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, του άνθρακα σιδήρου και χάλυβα, της ναυτιλίας, των συνθετικών ινών και των αυτοκινήτων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει το καθεστώς ενισχύσεων Ν.412/2002 για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης στην Ελλάδα και που διέπει τη Δράση ΠΡΑΞΕ - Φάση Β.

Οι επιχειρήσεις - τεχνοβλαστοί απαραίτητα με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε (σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Ν.3190/1955 αντίστοιχα) πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν κατά πλειοψηφία (ήτοι σε ποσοστό > 50%) σε ιδιώτες επενδυτές (ως ιδιώτες επενδυτές νοούνται και οι ερευνητές) ή και σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα και όχι σε δημόσιους οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με την εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών φορέων του Δημοσίου.

Η διάρκεια ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 20 μηνών από την εκτιμώμενη (31-12-2006) ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με την ΓΓΕΤ ή των 221/2 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία (16-10-2006) υποβολής προτάσεων και δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30/8/2008.Τι χρηματοδοτείται:
Αρχικές επενδύσεις
Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εξαιρετικού χαρακτήρα
Γενικές δαπάνες εκκίνησης της επένδυσηςΕίδος ενίσχυσης:
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση - Τεχνοβλαστό δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ και θα χορηγείται κατ΄ ισομοιρία μετά την καταβολή της ιδίας (αντίστοιχης) συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Τεχνοβλαστού από τους επενδυτές - μετόχους / εταίρους.

Η μέγιστη ένταση επιχορήγησης σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 50% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών.
Eπιτρέπεται η σύναψη τραπεζικού δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Η διαδικασία υποβολής των πρoτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση από την ΓΓΕΤ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την 16/10/2006 ενώ η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η επιχορήγηση ανέρχεται μέχρι 50% των παρακάτω επιλέξιμων δαπανών:

Αρχικές επενδύσεις, αγορά υλικών υποδομών (εξοπλισμός, μέσα, κτίρια και γη) και άϋλων στοιχείων (δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εκμεταλλευόμενες ή προστατευόμενες άδειες τεχνογνωσίας και μη προστατευόμενη τεχνογνωσία σχετιζόμενη με τη μεταφορά τεχνολογίας)
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών που θα πρέπει να αφορούν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες εξαιρετικού χαρακτήρα όπως π.χ. η παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, η δημιουργία σήματος και εταιρικής ταυτότητας του Τεχνοβλαστού, η εκπόνηση έρευνας αγοράς για μια νέα αγορά όπου ο Τεχνοβλαστός θα στοχεύσει. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται από τρίτους προμηθευτές ενώ αποκλείονται (και απορρίπτονται οι συνακόλουθες δαπάνες) οι υπηρεσίες για δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από διάρκεια ή περιοδικότητα και οι οποίες σχετίζονται με τις συνήθεις λειτουργίες των επιχειρήσεων (όπως έξοδα λογιστηρίου, αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων για την δημιουργία καταστατικών κλπ)
Γενικές δαπάνες εκκίνησης της επένδυσης, που περιλαμβάνουν τους μισθούς και τις αμοιβές εκείνων που αναπτύσσουν τις ιδέες τους ή παρέχουν τεχνική βοήθεια, ενοίκια και έξοδα ταξιδιού, καθώς και άλλες γενικές δαπάνες που απαιτούνται κατά το στάδιο της εκκίνησης.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 20.000.000,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 70 %

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Αντώνης Φυσεκίδης, υπεύθυνος δράσης
Εστίνα Κετσετζοπούλου, διοικητική υποστήριξη δράσης
Αντώνης Κουβαρντάς, διοικητική υποστήριξη δράσης

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 14-18
Τ.Θ. 14631
115 10 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 7458161
210 7458192
210 7458197

--------------------------------------------------------------------------------

Email: afis@gsrt.gr
eketse@gsrt.gr
akouva@gsrt.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr

--------------------------------------------------------------------------------Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=4716

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες