reth_night.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΛΠ
26/07/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2184


Επιχειρηματικά σχέδια για την αύξηση της εξωστρέφειας υφιστάμενων ΜΜΕ & ΠΜΕ κλάδων ΚΕΥΔ (Κλωστοϋφαντουργία - Ένδυση - Υπόδηση - Δέρμα)
Δράση: 2.7.5

Περιγραφή: Ενίσχυση για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων από μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικών των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας - Ένδυσης - Υπόδησης - Δέρματος (ΚΕΥΔ) με στόχο την προσαρμογή των επιχειρήσεων αυτών στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, κυρίως με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες οι οποίες θα συντελέσουν στη δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων.

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες Μικρομεσαίες και Πολύ Μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στη μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
25/7/2006 - 13/10/2006 Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: Α.


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

Είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις
Έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2003 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε
Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας
Η επιχείρηση πρέπει να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα 50 εκ ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα 43 εκ ευρώ διαδοχικά για τα δύο τελευταία έτη
Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία (2003-2004-2005) μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων και φόρων θετικό (κέρδη)
Τηρούν βιβλία Β ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ
Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν λάβει αθροιστικά σε μία τριετία επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.


Τι χρηματοδοτείται:
Δαπάνες παγίων
¶ϋλες δαπάνες


Είδος ενίσχυσης:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΩΝ:

Προμήθεια Ειδικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, ο οποίος αφορά χώρους παραγωγικούς και αποθηκευτικούς στην Ελλάδα
Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής με ή χωρίς τη Χρήση Τεχνολογιών Τηλεματικής, καθώς και Δημιουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας στις Επιχειρήσεις
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφορικής (H/W και S/W) και των Απαιτούμενων Περιφερειακών για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Δικτύου Πληροφορικής με Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Τηλεπικοινωνίας
Προμήθεια Λογισμικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής με ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεματικής
Προμήθεια Αυτόματων συστημάτων κοπής (CAM) και Αυτόματων Συστημάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CAD), Βοηθητικά Εργαλεία (μη αναλώσιμα) για την Κατασκευή των Νέων Συλλογών
Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων
Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης (υλικά και εργασία), λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού
ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Συνεργασία των Επιχειρήσεων με Φορείς Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων του Εξωτερικού ή Εσωτερικού, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασμό υφιστάμενων προϊόντων ή για τον Σχεδιασμό των Νέων Συλλογών προϊόντων που θα συμπληρώνουν την υφιστάμενη σειρά (Collection). Στόχος είναι η επέκταση της σειράς (γκάμας) των προϊόντων των επιχειρήσεων με νέα συμπληρωματικά προϊόντα. Απαιτείται σχετική σύμβαση.
Εισαγωγή και Εφαρμογή Νέων ή Διαφορετικών Μεθόδων στη Διαδικασία του Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Προϊόντων
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την Υιοθέτηση Μεθόδων και Διαδικασιών Βελτίωσης της Ποιότητας των Προϊόντων ή / και Ελέγχου Αυτών. Απαιτείται σχετική σύμβαση.
Συμμετοχή Επιχειρήσεων, για πρώτη φορά, σε Εκθέσεις του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού
Συνεργασία Επιχειρήσεων με Εμπειρογνώμονες, Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τον Σχεδιασμό Εκστρατείας Προβολής/ Προώθησης των Προϊόντων της Επιχείρησης. Απαιτείται σχετική σύμβαση.
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εμπειρογνώμονες Συμβούλους, Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για τη Δημιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων και Προδιαγραφών των Προϊόντων και των Παραγωγικών Διαδικασιών. Απαιτείται σχετική σύμβαση.
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εμπειρογνώμονες Συμβούλους, Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000) και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, ΕΜΑS)
Πιστοποίηση Προϊόντων Σύμφωνα με Οδηγίες της Ε.Ε. και Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πρότυπα
Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει έως 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στα 180.000 ευρώ, ενώ ο κατώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στα 30.000 ευρώ.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 41.818.181,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 50 %

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης Διεύθυνση Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης Διεύθυνση Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 6969236, 210 6969239, 210 6969250, 210-6969228, 210 6969229

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.ggb.gr

--------------------------------------------------------------------------------Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem434.htm

--------------------------------------------------------------------------------

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες