churchfield.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
18/07/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2104


Προγράμματα κατάρτισης-μετεκπαίδευσης για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εποχιακά ανέργους στον τομέα τουρισμού
Δράση: 8.1.5.3-ε

Περιγραφή: Υλοποίηση 94 προγραμμάτων κατάρτισης - μετεκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) για την τελειοποίηση και συστηματοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων του τουριστικού τομέα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εποχιακά άνεργους εμπειροτέχνες οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν συγκεκριμένες ειδικότητες σε ένα από τα τμήματα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΟ, ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ και ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ.


Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση. Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται σε δομές του ΟΤΕΚ ή/και σε πιστοποιημένες δομές (από το ΕΚΕΠΙΣ) ή/και σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Συνολικά προγραμματίζεται η λειτουργία 94 τμημάτων στις παραπάνω 35 πόλεις, με αριθμό μετεκπαιδευομένων που δεν θα υπερβαίνει τα 25 άτομα / τμήμα και δεν θα είναι λιγότερα από 16 άτομα / τμήμα.
Τα τμήματα μετεκπαίδευσης λειτουργούν μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα από 16 Οκτωβρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2007.


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες:
Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, εποχιακά άνεργοι εμπειροτέχνες συγκεκριμένων ειδικοτήτων του τουριστικού τομέα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
17/7/2006-4/8/2006
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Τα τμήματα κατάρτισης - μετεκπαίδευσης απευθύνονται:

1. Σε εργαζόμενους, οι οποίοι ασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις όπως: πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ - μπαρ β΄ τάξης και άνω και μαζικά κέντρα εστίασης (catering).
2. Στους πρόσκαιρα άνεργους (και σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των μαθητών κάθε τμήματος), εφόσον η διάρκεια της ανεργίας τους δεν είναι μεγαλύτερη των 6 1/2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (δηλαδή ανεργία μέχρι 15/12/2005).
3. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η φοίτηση στα τμήματα κατάρτισης - μετεκπαίδευσης, συζύγων και κατιόντων ξενοδόχων (σε ποσοστό 15% στο σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος) υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, παρ. 2 του Ν. 1077/80 (επίδομα - άρθρο 16, ασφάλιση - άρθρο 17)
4. Γίνονται δεκτοί για φοίτηση με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:
α) Έλληνες πολίτες.
β) Έλληνες το γένος και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την αρμόδια ελληνική αρχή.
γ) Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα (δηλαδή, 5 άτομα), εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την αρμόδια ελληνική αρχή.

Πέραν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

Ι. ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ
- Υπάλληλος Υποδοχής
- Υπάλληλος Θυρωρείου Ξενοδοχείου
- Γκρουμς
- Εξωτερικός Θυρωρός (Doorman)
- Τηλεφωνητής
- Προϊσταμένη/ος Ορόφων
- Υπάλληλος Τήρησης Λογ/σμών Πελατών
ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΟ
- Εστίαρχος( Maitre)
- Υπεστίαρχος (Sous maitre)
- Αρχισερβιτόρος (Captain)
- Σερβιτόρος και βοηθός σερβιτόρος
- Μπάρμαν και βοηθός Μπάρμαν
- Ταμίας - Ελεγκτής (Ταμπλίστας)
ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- Προϊστάμενος/η Λινοθήκης και Πλυντηρίου
- Λινοθηκάριος
- Καμαριέρα
- Οροφοκόμος
- Βαλές
IV ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
- Αρχιμάγειρας
- Μάγειρας
- Βοηθός Μάγειρα
- Υπεύθυνος Μπουφέ
- Βοηθός Μπουφέ
V ΤΜΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
- Ζαχαροπλάστης
- Βοηθός Ζαχαροπλάστη

Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και θέσεις θα πρέπει:
α. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήμων τους ή ατομικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 350 ημερομίσθια, ανεξάρτητα σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί ή από 100 ημερομίσθια (σύνολο 300) ανά έτος ως εξής:
· 1/7/2003-30/6/2004
· 1/7/2004-30/6/2005
· 1/7/2005-30/6/2006
Η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά τον τελευταίο χρόνο της εγγραφής σε επιχείρηση της ευρείας περιοχής, στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα μετεκπαίδευσης. Προκειμένου για εγγραφή στο τμήμα κατάρτισης-μετεκπαίδευσης Αθήνας, θα λαμβάνεται υπόψη η μόνιμη κατοικία των υποψηφίων στην περιοχή της Αττικής, αποδεικνυόμενη αρμοδίως.
β.1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού). Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980.
β.2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου. Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981, σύμφωνα με το Π.Δ 739/1.8.80.
β.3. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων από το εξωτερικό (Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί) για τη συμμετοχή τους υποχρεούνται στην κατάθεση πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.
γ. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τους 6 1/2 μήνες (δηλαδή ανεργία μέχρι 15/12/05)
δ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.
ε. Να έχουν επιλεγεί από τις Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το Ν. 1077/80 άρθρο 14 παρ. 1.
στ.Ο υποψήφιος, να έχει ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις πέραν της τελευταίας 3ετίας.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή όπως ορίζεται από το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 1077/80, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια της υπ αριθ. 5144/6-8-2004 Υπουργικής απόφασης ως εξής:
Α. Ηλικία:
1. Άνω των 55 ετών - εκτός διαδικασίας
2. Από 55 ετών έως 45 ετών - 40 μονάδες
3. Από 45 ετών έως 35 ετών - 35 μονάδες
4. Μέχρι 35 ετών - 30 μονάδες
Β. Προϋπηρεσία:
1. 12ετία και άνω και πρόσκαιρη ανεργία - 30 μονάδες
2. Από 3ετία μέχρι 12ετία - 25 μονάδες
3. Αν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής (τριετία) - 20 μονάδες
Γ. Τίτλος Σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου - 30 μονάδες
2. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (έως 1980 απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου,1980 απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου,1980 και μετέπειτα απόφοιτοι Γ Γυμνασίου - 25 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση από την οριζόμενη επιτροπή επιλογής του Ν. 1077/80, ώστε ο τελικός αριθμός των εκπαιδευομένων να μην υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό των 25 ατόμων ανά τμήμα.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα ανακοινωθούν κατά το 3ο Δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2006.
Τι χρηματοδοτείται:
Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης - μετεκπαίδευσης.
Η καταβολή ωριαίου επιδόματος εκπαίδευσης.Είδος ενίσχυσης:
Για κάθε ώρα φοίτησης, ο μετεκπαιδευόμενος δικαιούται ωριαίο επίδομα εκπαίδευσης, που καθορίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και καταβάλλεται από τον ΟΤΕΚ. Σύμφωνα με την εργασιακή κατάσταση των μετεκπαιδευομένων διαμορφώνονται οι παρακάτω τρεις κατηγορίες:
1. Μετεκπαιδευόμενοι εργαζόμενοι: Λαμβάνουν μόνο το ωριαίο επίδομα χωρίς να ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
2. Μετεκπαιδευόμενοι άνεργοι: Λαμβάνουν το ωριαίο επίδομα και ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
3. Μετεκπαιδευόμενοι άνεργοι επιδοτούμενοι μόνο από τον Ο.Α.Ε.Δ.: Τους καταβάλλεται επίδομα ίσο προς το επίδομα, το οποίο θα ελάμβαναν από το ταμείο ανεργίας, εφόσον παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα, ενώ ασφαλίζονται στον αρμόδιο φορέα. Οι άνεργοι επιδοτούμενοι δε δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα από τον ΟΤΕΚ.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 1.000.000,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75 %

Πληροφορίες
Επωνυμία: Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Δραγατσανίου 4, Αθήνα Τ.Κ 10559

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 3223123

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.otek.edu.gr

--------------------------------------------------------------------------------Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.otek.edu.gr

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες