reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ
17/07/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2101


Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία Ελλάδας - Αιγύπτου για τα έτη 2006-2008
Δράση: 4.3.6.1ε

Περιγραφή: Οι επιστημoνικοί τομείς που καλύπτονται από την προκήρυξη είναι οι εξής:

Βασικές επιστήμες
Βιοτεχνολογία με εξειδίκευση σε φαρμακευτικές εφαρμογές
Περιβαλλοντικές έρευνες
Υδατοκαλλιέργειες


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες:
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
14/7/2006-28/9/2006
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: ε.
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
-ια τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από την Ελληνική πλευρά εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 69/2001 που αφορά τις ενισχύσεις με το καθεστώς «de minimis».
Οι προτάσεις που υποβάλλονται στην Ελληνική πλευρά από επιχειρήσεις, ή στις οποίες συμμετέχει επιχείρηση, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ύψος και το είδος κάθε άλλης ενίσχυσης, την οποία η επιχείρηση έλαβε κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια από την υποβολή της πρότασης (για τον έλεγχο του κανόνα de minimis) από οποιονδήποτε φορέα.
Οι κοινές ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένους στόχους και να βασίζονται στο αμοιβαίο ενδιαφέρον και όφελος των συνεργαζομένων επιστημονικών ομάδων.
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των προτεινόμενων έργων δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες.
Σημειώνεται ότι μόνο προτάσεις που θα έχουν υποβάλει από κοινού οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες και των δύο χωρών (ΓΓΕΤ και Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου) θα προωθηθούν για αξιολόγηση.
Υπογραμμίζεται ότι συνολικά εγκρίνονται μέχρι 2 έργα με τον ίδιο επιστημονικό υπεύθυνο ή την ίδια επιχείρηση, σε όλο το φάσμα των διακρατικών σχέσεων της Γ.Γ.Ε.Τ., με εξαίρεση ενός ακόμη έργου στην περίπτωση σύναψης για πρώτη φορά διακρατικής Ε+Τ Συνεργασίας με κάποια χώρα. Η παρούσα προκήρυξη εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.

Τι χρηματοδοτείται:
Ανταλλαγές επιστημόνων
Αμοιβή νέου ερευνητή
Αναλώσιμα
Συμπληρωματικός εξοπλισμός
Δαπάνες δημοσιοποίησης των επιτευγμένων έργων
Γενικά έξοδα


Είδος ενίσχυσης:
Επιλέξιμες δαπάνες
1.1. Χρηματοδότηση της Ελληνικής πλευράς
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από την Ελληνική πλευρά περιλαμβάνουν:
1) Ανταλλαγές επιστημόνων:
α) Δαπάνες μετακίνησης Ελλήνων επιστημόνων στην Αίγυπτο
β) Ημερήσια αποζημίωσηΑιγυπτίων επιστημόνων στην Ελλάδα
- Για επισκέψεις βραχείας διάρκειας (μέχρι 10 ημέρες) 120 ευρώ ημερησίως
- Για επισκέψεις μακράς διάρκειας (μέχρι 3 μήνες) 1200 ευρώ μηνιαίως
γ) Δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης των Αιγυπτίων επιστημόνων στην Ελλάδα, απαραίτητες για την υλοποίηση του εκτελούμενου έργου
2) Αμοιβή νέου ερευνητή, Έλληνα ή αλλοδαπού από τη συνεργαζόμενη χώρα, που μετέχει στο διμερές έργο
3) Αναλώσιμα
4) Συμπληρωματικός Εξοπλισμός
5) Δαπάνες δημοσιοποίησης των επιτευγμάτων των έργων (δημοσιεύσεις, εγγραφή σε συνέδρια εσωτερικού η εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με το έργο στο οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.τ.λ.)
6) Γενικά έξοδα (μέχρι 5% της χρηματοδότησης του έργου), δηλαδή μικροέξοδα τα οποία πρέπει να συνδέονται απολύτως με το φυσικό αντικείμενο του έργου.
Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ) και πάγιες δαπάνες των Αναδόχων Φορέων, όπως overheads υπέρ της Επιτροπής Ερευνών και αμοιβές προσωπικού της Επιτροπής Ερευνών κτλ, δεν είναι επιλέξιμες
1.2. Χρηματοδότηση της Αιγυπτιακής πλευράς
Η Αιγυπτιακή πλευρά αναλαμβάνει την κάλυψη των παρακάτω κατηγοριών δαπανών:
α) Δαπάνες μετακίνησης Αιγυπτίων επιστημόνων στην Ελλάδα
β) Κάλυψη εξόδων διαμονής Ελλήνων επιστημόνων στην Αίγυπτο
γ) Δαπάνες δημοσιεύσεων των Ελλήνων Επιστημόνων απαραίτητες για την υλοποίηση του εκτελούμενου έργου


Ως νέος ερευνητής θεωρείται κάτοχος διδακτορικής διατριβής ή φοιτητής που εκπονεί διδακτορική διατριβή, ο οποίος δεν έχει καμία μορφή σχέσης εργασίας σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ή ιδιωτικό φορέα και μέσω του προγράμματος προωθείται προς την αγορά εργασίας του επιστημονικού αντικειμένου του. Η ηλικία του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 35 έτη.

Το ύψος του προϋπολογισμού που θα διατεθεί, ανά εκτελούμενο έργο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη, ανά εκτελούμενο έργο, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Αναλυτικότερα:
α. Προτάσεις που υποβάλλονται από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικούς φορείς του δημοσίου
τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%, με ανώτατο ύψος
επιχορήγησης τα 8.000 ευρώ ανά εκτελούμενο έργο.
β. Προτάσεις που υποβάλλονται από λοιπούς φορείς, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού τους και με
ανώτατο ύψος δημοσίας επιχορήγησης μέχρι 4.000 ευρώ ανά εκτελούμενο έργο.
γ. Προτάσεις που συνυποβάλλονται από φορείς των ομάδων (α) και (β) θα έχουν
συνολικό προϋπολογισμό μέχρι 16.000 ευρώ και ανώτατο ύψος δημοσίας επιχορήγησης
μέχρι 12.000 ευρώ ανά εκτελούμενο έργο.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 280.000,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 70 %

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Ιωάννης Παπαδάκης
Μαρία Φλωράτου

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 7458113
210 7458099

--------------------------------------------------------------------------------

Email: jep@gsrt.gr
mflo@gsrt.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Αίγυπτος:

Υπουργείο Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας,
οδός Kasr El Aini, Κάιρο.
Υπεύθυνος συντονιστής: Dr. Mohamed Swellam (stc@asrt.sci.eg ),
τηλέφωνο: 00202.7921323 & 7921324, φαξ: 00202.7921325


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=4690

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες