reth_clouds.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛ. ΤΟΥΡΙΣΜΟY
10/05/06

Τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται από τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ για την οριστικοποίηση των ελάχιστων προδιαγραφών ίδρυσης Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και να υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής σχετικών επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της κοινής υπουργικής απόφασης είναι να διασφαλίζεται:
Η χωροθέτηση και προσπελασιμότητα των Κέντρων με κριτήρια την ικανοποιητική κάλυψη και στήριξή τους από πλευράς αθλητικής και κοινωνικής υποδομής και εξοπλισμού καθώς και ειδικής τουριστικής υποδομής και εγκαταστάσεων.
Η άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων αθλητικών δραστηριοτήτων με βάση τη διεθνή εμπειρία
Η πληρότητα εγκαταστάσεων υπηρεσιών και εξοπλισμού για την επιτυχή οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και του απασχολούμενου στις υπηρεσίες του Κέντρου προσωπικού.
Με την ίδρυση των Κέντρων Προπονητικού Αθλητισμού θα καλύπτονται οι ανάγκες διαφόρων κατηγοριών τουριστικής πελατείας οι οποίες έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
α) Άτομα που επιλέγουν να συνδυάσουν την τουριστική τους μετακίνηση για διακοπές ή άλλους λόγους (π.χ. για πολιτιστικό, οικολογικό, αθλητικό, συνεδριακό τουρισμό κλπ) με τη δυνατότητα της παροχής των αναγκαίων διευκολύνσεων για την άθλησή τους σε ειδικά διαμορφωμένες και πλήρως εξοπλισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου.
β) Άτομα, που αναζητούν μια εξειδικευμένη αθλητική αγωγή για λόγους υγείας ή/ και αποκατάστασης της φυσικής τους κατάστασης, παράλληλα με τις διακοπές τους ή με την πραγματοποίηση άλλων μορφών τουρισμού.
γ) Μεμονωμένοι αθλητές ή οργανωμένοι σύλλογοι, που αναζητούν τη δυνατότητα να προπονηθούν σε ιδανικές φυσικές συνθήκες, σε υψηλού επιπέδου κέντρα προετοιμασίας αθλητών.
Βεβαίως, οι αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις των Κέντρων θα χρησιμοποιούνται και από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ίδρυσής τους. Στο θέμα αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησής τους από το κοινό.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τα Κέντρα μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων είναι δε δυνατόν να συνοδεύονται από ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες πάντως αποτελούν δραστηριότητες συνοδείας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να αλλοιώνουν τον βασικό προορισμό των Κέντρων που είναι η παροχή αθλητικών και προπονητικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα στα Κέντρα μπορούν να συνδυάζονται:
Η διανομή σε ένα ήρεμο, ευχάριστο και άνετο περιβάλλον, που συνδυάζεται με μία σειρά αμιγών αθλητικών δραστηριοτήτων ή μικτών δραστηριοτήτων, δηλαδή αθλητικών και συναφών πολιτιστικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών κλπ δραστηριοτήτων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Η ταυτόχρονη καλλιέργεια της υποδομής ατομικών ή/ και ομαδικών αθλημάτων και της τεχνικής των αθλημάτων, με τη χρήση των κατάλληλων εγκαταστάσεων, του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, αθλητικού και υποστηρικτικού, αλλά και η παροχή των ως άνω αθλητικών και λοιπών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία ή σε αθλητές που βρίσκονται στο στάδιο αποθεραπείας - αποκατάστασης ύστερα από τραυματισμό.
Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται τα Κέντρα Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού ιδρύονται από ξενοδόχους επιχειρηματίες ή από εταιρείες, μέτοχοι των οποίων είναι αποκλειστικά ξενοδόχοι ή και λοιποί τουριστικοί επιχειρηματίες. Επίσης, ιδρύονται αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με ξενοδοχείο ή άλλη εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής εκ των προβλεπόμενων στον Ν. 2160/93. Στη δεύτερη περίπτωση το ξενοδοχείο ή η άλλη τουριστική εγκατάσταση είναι δυνατόν να υφίσταται ήδη ή να ιδρύεται εξ υπαρχής ταυτόχρονα με τα Κέντρα. Μένει να προσδιορισθεί ως ποιας κατηγορίας ξενοδοχείο θα μπορεί να υπαχθεί, μέχρι ποιας δυναμικότητας και σε τι ακτίνα από τα προπονητικά κέντρα θα πρέπει να λειτουργούν ξενοδοχεία. Τα Κέντρα θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούνται από τα ακόλουθα τμήματα τα οποία παρέχουν τις διοικητικές, τις αμιγώς αθλητικές και τις υποστηρικτικές προς αυτές υπηρεσίες:
Τμήμα Υποδοχής - Διεύθυνσης
Τμήμα Ανοικτών Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Τμήμα Υποστηρικτικών Εγκαταστάσεων
Τμήμα Ψυχαγωγίας και εστίασης
Μεταξύ των κριτηρίων και των περιορισμών που θα ορισθούν για την ίδρυση και υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο θα είναι και η ύπαρξη ικανοποιητικού δικτύου συγκοινωνιών, η ύπαρξη αεροδρομίου στην ευρύτερη περιοχή (χωρίς η έλλειψή του να αποτελεί στοιχείο απόρριψης, αν και θα συνεκτιμηθεί στην έγκριση σκοπιμότητας) και η απόσταση που θα ορισθεί από όρια παραδοσιακών οικισμών. Δεν θα επιτρέπεται η δημιουργία Κέντρων εντός της ζώνης προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων καθώς και εντός των ορίων προστασίας Εθνικών Δρυμών και Βιοτόπων.... και ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


Στο τελικό της στάδιο βρίσκεται αυτό το διάστημα και η διαδικασία σύνταξης και ολοκλήρωσης του νομοσχεδίου για τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων τουρισμού Υγείας, το οποίο επεξεργάζονται από κοινού υπηρεσίες των υπουργείων Τουριστικής Ανάπτυξης και Υγείας.
Ο ιατρικός ή θεραπευτικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού ιδιαίτερα διαδεδομένη και προσοδοφόρος σε ανεπτυγμένες χώρες, αλλά στη χώρα μας, αν και συζητείται χρόνια τώρα, ποτέ δεν είχαν θεσπίσει οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας τέτοιων κέντρων. Για αυτόν τον λόγο δεν ήταν δυνατή η υπαγωγή σχετικών επενδύσεων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.
Ως ιατρικός ή θεραπευτικός τουρισμός νοείται ο τομέας της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγείας από αναγνωρισμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Έλληνες ή αλλοδαπούς πολίτες όπου μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στηρίζεται σε υποδομές ή μέσα που παρέχονται από φορείς της τουριστικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη των δύο υπουργείων, υπηρεσίες ιατρικού ή θεραπευτικού τουρισμού μπορούν να παρέχουν αναγνωρισμένοι από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορείς υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που καλύπτουν τον χώρο της γενικής ή της ψυχικής υγείας. Επίσης, θα εξετασθεί αν η ίδρυση Κέντρων Τουρισμού Υγείας μπορεί να συνδυασθεί με το μέτρο απόσυρσης γηρασμένων ξενοδοχειακών μονάδων που προωθεί το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Εφόσον υιοθετηθεί η σύνδεση, θα δοθεί η δυνατότητα σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα που αποσύρονται και πληρούν τα σχετικά κριτήρια να μπορούν να αξιοποιηθούν για την ίδρυση Κέντρων. Τα Κέντρα Τουρισμού Υγείας θα πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα συλλειτουργίας ή συστέγασής τους με Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Υδροθεραπείας Ιαματικού ύδατος με Χιονοδρομικά Κέντρα ή και με Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού.

Γιάννης Χ. Παπατζανής
Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Μέλος ΔΣ επιμελητηρίου

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες