reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
19/04/06

Στοιχεία Προγράμματος: 1256


Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ειδικότητες πληροφορικής - επικοινωνιών
Περιγραφή: Συνδυασμένο πρόγραμμα που περιέχει δύο φάσεις:

Α΄ φάση) Επιδότηση ανέργων πτυχιούχων ηλικίας έως 40 ετών (ανέργων γυναικών έως 45 ετών, όταν έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί) για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε επαγγέλματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, διάρκειας 4 μηνών εκ των οποίων:
- ένας μήνας θεωρητική και πρακτική ενημέρωση - εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και
- τρεις μήνες τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα ειδίκευσής τους.

Β΄ φάση) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων σε νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) του τομέα πληροφορικής - επικοινωνιών, διάρκειας 18 μηνών, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 20 μηνών, σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για άλλους 6 μήνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, για άλλους 12 μήνες.


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
I) 3000 Άνεργοι ηλικίας μέχρι 40 ετών (εκ των οποίων 60% γυναίκες), απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ) ή άλλων τμημάτων, που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών) στην Πληροφορική, σε πιστοποιημένα ΚΕΚ.
II) Επιχειρήσεις πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών (ιδιωτικού τομέα).Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
25/4/2006-...
Μετά την προκήρυξή του, το πρόγραμμα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προβλεπομένου αριθμού ασκουμένων.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
1) Για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Α΄φάση):

1.1.) Όσον αφορά στους ανέργους:

να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
να έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
να είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών ή, αν είναι γυναίκες με τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί, μέχρι 45 ετών,
να έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς με δικαίωμα νόμιμης παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα,
να είναι είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., ΤΕΕ ή άλλων τμημάτων, που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης στην Πληροφορική, σε πιστοποιημένα ΚΕΚ, (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών),
Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει ως εξής:
- 1500 θέσεις αφορούν πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
- 1500 θέσεις απόφοιτους ΙΕΚ (με πιστοποίηση) και ΤΕΕ.
- Από τις ως άνω θέσεις, ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.
- Τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 6 μήνες, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών, και μέχρι 12 μήνες, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.
- Έως 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών, και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Η υπόδειξη των ασκούμενων στους φορείς θα πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης


1.2.) Όσον αφορά στις επιχειρήσεις

Η προσφερόμενη θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.
Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα ως εξής:
Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για (1) ασκούμενο.
Επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ασκούμενους.
Επιχειρήσεις 10 ατόμων και άνω, μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ασκουμένων που ανέρχεται μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα ανά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα ή ομίλων επιχειρήσεων, ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα.

Η προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων θα δίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που οι επιχειρήσεις εκδηλώνουν ενδιαφέρον, με αίτηση τους, για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στις επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει σε άλλες δράσεις του Ε.Π. της ΚτΠ (όπως «Δικτυωθείτε», «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» κ.α.).

Εξαιρέσεις
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:
- Οι Ε.Π.Α.Ε., οι Π.Α.Ε., όλα τα αθλητικά σωματεία ( πλην των αθλητικών σωματείων των Α.Μ.Ε.Α. ), οι πολιτικές οργανώσεις, τα κόμματα, οι Μητροπόλεις, τα Μοναστήρια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα γραφεία τελετών, τα νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες , πρακτορεία ΠΡΟΠΟ - ΛΟΤΤΟ, λαχείων, πρακτορεία ιπποδρομιακών στοιχημάτων , πιάνο μπαρ, καφενεία, αναψυκτήρια, δισκοθήκες, πρακτορεία και επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, επιχειρήσεις που έχουν σχέση με ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα λούνα-παρκ, τα βιντεοκλάμπ, τα φροντιστήρια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, καθώς και οι αεροπορικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους.
- Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
- Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους της Ε.Π.Ε.
- Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ομορρύθμων εταίρων στις Ο.Ε. και Ε.Ε., των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.
- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
- Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά την 4μηνη διάρκεια του προγράμματος μειώσει το προσωπικό της χωρίς να το αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας και θα κοινοποιείται στην Τεχνική Γραμματεία του STAGE.

2) Για το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας (Β΄ φάση):

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Α΄ φάση), κατ΄επιλογή τους και κατόπιν αιτήσεως τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., δύνανται να συμμετάσχουν στη Β΄φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει επιδότηση απασχόλησης μέρους ή του συνόλου των ασκουμένων στην Α΄ φάση (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).
Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα (μετά την ολοκλήρωση της Α΄φάσης) αντικατάστασης των ασκουμένων με άλλους πτυχιούχους ή αποφοίτους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν χωρίς επιχορήγηση το προσωπικό για άλλους 6 μήνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, για άλλους 12 μήνες.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.


Τι χρηματοδοτείται:
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:

την αμοιβή των ασκούμενων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και
την επιχορήγηση των επιχειρήσεων για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούν.


Είδος ενίσχυσης:
Α΄φάση) Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους ασκούμενους ημερήσια αποζημίωση ως εξής:

30 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισοτίμων τίτλων σπουδών,
25 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους αποφοίτους ΙΕΚ και ΤΕΕ.
Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστο 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου.
Διάρκεια προγράμματος: 4 μήνες.

Β΄φάση) Στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται:

για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης ανέργων, σε 14,00 ευρώ ημερησίως,
για απασχόληση με καθεστώς μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και άνω ημερησίως), το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης (7,00 ευρώ ημερησίως).
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση είναι 18 μήνες, για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 20 μήνες, για τις μεγάλες.
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 25.500.000,00 ευρώ
Για την τριετία 2005 - 2007 προβλέπονται:
Για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας: 7.500.000 ευρώ.
Για το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας 18.000.000 ευρώ

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)

Πληροφορίες
Επωνυμία: Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ


--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr

--------------------------------------------------------------------------------

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες