churchfield.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
10/04/06

Στοιχεία Προγράμματος: 1950


Ολοκληρωμένες Δράσης Αστικής Ανάπτυξης - Ενίσχυση ΜΜΕ μεταποίησης, τουρισμού και λοιπών κλάδων του τριτογενή τομέα
Περιγραφή: Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη μεταποίηση, στον τουρισμό και σε κλάδους του τριτογενή τομέα πέραν του τουρισμού.

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες ή νέες υπό ίδρυση ΜΜΕ μεταποίησης
Υφιστάμενες τουριστικές ΜΜΕ
Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ λοιπών κλάδων του τριτογενή τομέα


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Η προκήρυξη αναμένεται τον Ιούνιο 2006.

Περιοχή εφαρμογής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


Τοπικές ζώνες που οριοθετούνται στους Δήμους:

Αγ. Νικολάου, Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Ρεθύμνου, Χανίων

(βλ. συνημμένο παράρτημα Α Κοινής Υπουργικής Απόφασης Προκήρυξης με αναλυτική περιγραφή των επιχειρησιακών σχεδίων και των επιλέξιμων αστικών τοπικών ζωνών)


Όροι και προϋποθέσεις:
Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ - δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:

να απασχολούν 0 - 50 εργαζόμενους (μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τον τελευταίο μήνα της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, ενώ τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορούν στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000) σε ετήσια βάση
η ίδια συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης
Δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, είναι οι υφιστάμενες (δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης) ή υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποβάλουν επενδυτική πρόταση που θα υλοποιηθεί εντός των ορίων των αστικών τοπικών ζωνών του Παραρτήματος Α της προκήρυξης στις Θεματικές Ενότητες α) «Μεταποίηση», β) «Τουρισμός» και γ) «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα», ως ακολούθως:

α) Στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση», οι υφιστάμενες ή οι νέες υπό ίδρυση ΜΜΕ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Παράρτημα Δ της ΚΥΑ Προκήρυξης):

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες
18 Κατασκευή ειδών ένδυσης - κατεργασία και βαφή γουναρικών
19 Κατεργασία και δέψη δέρματος - κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.
23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων.
28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

(i) Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα προϋποτίθεται ότι το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.
(ii) Οι νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και θα λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.
β) Στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός», επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων είναι:

1. Ξενοδοχεία τάξης Δ και Ε ή 1 αστέρα
2. Κάμπινγκ τάξης Δ
3. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια
4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα
5. Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
6. Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις
7. Ξενοδοχεία τάξης Β΄ (ή 3 αστέρων), ξενοδοχεία τάξης Γ΄ (ή 2 αστέρων), camping τάξης Β΄και camping τάξης Γ με την προϋπόθεση να μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι πέντε (125) κλινών προκειμένου για τα ξενοδοχεία Β΄ τάξης (ή 3 αστέρων) και των εκατό πενήντα (150) θέσεων προκειμένου για camping Β΄ τάξης.
Παρατηρήσεις
Για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες και Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις: η επενδυτική πρόταση πρέπει να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 337/28.12.2000, οι οποίες αφορούν τα είδη των εργασιών και του εξοπλισμού για την κατάταξή τους με το σύστημα των «κλειδιών».

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες τουριστικές ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δεν τηρούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ανήκουν στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ε, πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.

γ) Στη Θεματική Ενότητα «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα», οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Παράρτημα ΣΤ της ΚΥΑ Προκήρυξης):

502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων
504.04 Συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών
51 Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (Εξαιρούνται οι κωδικοί: 511 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 512 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων, 513 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού*)
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χονδρικό εμπόριο σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής και προϊόντων αρτοποιίας (του κωδικού ταξινόμησης 513.6) περιλαμβάνεται στις ενισχυόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων
52 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (Εξαιρούνται οι κωδικοί: 521 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα*, 522 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα*, 525.3 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών, 527 Λιανικό εμπόριο που δε διενεργείται σε καταστήματα,
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί 521.4 Kαταστήματα γενικών πωλήσεων και 522.4 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει περιλαμβάνονται στις ενισχυόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων
553.1 Εστιατόρια
553.2 Ζαχαροπλαστεία
554.2 Καφενεία
555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)
602.3 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
602.4 Οδική μεταφορά εμπορευμάτων
631.2 Αποθήκευση
633 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας μ.α.κ.
634 Δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών
641.2 Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία)
642 Tηλεπικοινωνίες
660.1 Ασφάλειες ζωής
660.9 Άλλες ασφάλειες, εκτός από τις ασφάλειες ζωής
671.9 Δραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.
672 Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
74 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
804 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση (Εξαιρείται ο κωδικός: 804.9 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση μ.α.κ.)
851.9 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
853 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας
92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (Εξαιρείται ο κωδικός: 927 Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες)
93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (Εξαιρείται ο κωδικός: 930.9 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μ.α.κ.)

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

(i) Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα προϋποτίθεται ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα ή από την παροχή υπηρεσιών είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.
(ii) Οι νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και θα λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.


Τι χρηματοδοτείται:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης
Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης
Μετεγκατάσταση οχλουσών μεταποιητικών μονάδων
Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης
Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας
Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων
Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, INFOKIOSK, πολυμέσα κ.λπ.)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
Ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, INFOKIOSK, εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας κ.λπ.)
Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής


Είδος ενίσχυσης:
Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
α) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες έως εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 165.000 ευρώ).
β) Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης στις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση», «Τουρισμός» και «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα» μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 60%
Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (40%), ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια και μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό Δάνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 20%. Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό του είναι 20%

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Κτίρια και εγκαταστάσεις: ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Μηχανήματα - Εξοπλισμός: προμήθεια καινούριου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον, προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του ευρύτερου παραγωγικού χώρου. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απεγκατάστασης και εγκατάστασης μηχανoλογικού εξοπλισμού στην περίπτωση επιχειρήσεων που μετεγκαθίστανται.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: δράσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας, δράσεις για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των παραγωγικών και διοικητικών διαδικασιών και της μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του ευρύτερου παραγωγικού χώρου, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής, υποδομές και λογισμικό για τηλεργασία και τηλεκπαίδευση. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Δικαιώματα τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επιλέξιμου παραγωγικού εξοπλισμού.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. κατά ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας) ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνο αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Κτίρια και εγκαταστάσεις: βελτίωση - αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
Εξοπλισμός: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας) ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνο αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

Κτίρια και εγκαταστάσεις: ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Εξοπλισμός: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας) ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνο αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.
Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται:

ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων επί οικόπεδου / ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης, ΕΚΤΟΣ εάν υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η περίοδος της δεκαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και του δικαιούχου της ενίσχυσης, αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 5.000.000,00 ευρώ
Ο προϋπολογισμός αφορά τη δημόσια δαπάνη

Πληροφορίες


Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά και ενδέχεται να τροποποιηθούν με την προκήρυξη του προγράμματος.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω συνεργαζόμενων Τραπεζών.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες