reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
14/03/06

Στοιχεία Προγράμματος:
1851

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ν.Α. ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δράση: 4.5.

Περιγραφή: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΟΥ, που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δράσεων των παρακάτω κατηγοριών:1) Δράσεις Συμβουλευτικής για την προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας 100 ατόμων και την υποστήριξή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.Η συμμετοχή στη Συμβουλευτική είναι υποχρεωτική για όλους, ανεξαρτήτως κατηγορίας δράσεων που ενδέχεται να συμμετέχουν στη συνέχεια, και οι οποίες μπορούν να είναι: 2) Δράσεις προώθησης στην απασχόληση μέσω: - επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία 20 νέων θέσεων εργασίας ,- επιδότησης της αυτοαπασχόλησης 10 ατόμων για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης (νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες), - επιδότησης 24 ατόμων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage)3) Υλοποίηση από πιστοποιημένα ΚΕΚ ενός προγράμματος προκατάρτισης για 23 άτομα, διάρκειας 300 ωρών .4) Υλοποίηση από πιστοποιημένα ΚΕΚ 4 προγραμμάτων κατάρτισης για 100 άτομα, διάρκειας 300 ωρών έκαστο, με θέματα:α) ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΜΕ , γ) ΧΡΗΣΗ Η/Υ, δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 5) Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με τη δημιουργία και λειτουργία ενός Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ και ενός Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ).στο Νοτιοανατολικό τμήμα της παλιάς πόλης ΡΕΘΥΜΝΟΥ (περιγράφονται στην ιστοσελίδα ως ξεχωριστές δράσεις)..Περισσότερες λεπτομέρειες - βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Αποδέκτες:
Ι) 100 άμεσα ωφελούμενοι (80 άνεργοι και 20 υποαπασχολούμενοι) εκ των οποίων 20 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.II) Επιχειρήσεις, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.III) Εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς: Άνεργοι ή / και εργαζόμενοι (υποαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι), που διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και ειδικότητες για να απασχοληθούν από τους φορείς, στην παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-30/6/2008 H προθεσμία αφορά την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων του προγράμματος. Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους παρακάτω αναφερόμενους φορείς (βλέπε πεδία "Πληροφορίες" και "Πρόσθετα στοιχεία").

Περιοχή εφαρμογής:
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΔήμος Ρεθύμνου (Παλιά Πόλη)

Όροι και προϋποθέσεις:
Ι) Άμεσα ωφελούμενοι των δράσεων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης: Α) Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα πρέπει:- να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ,- να έχουν περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης από εργασιακό σύμβουλο του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) ή της Τοπικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΤΥΑ) του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι και να έχουν εφοδιαστεί με το ειδικό παραπεμπτικό,- να έχουν επιλεγεί από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες δράσεις του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Β) Οι υποαπασχολούμενοι, δηλαδή όσοι εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα πρέπει:- να αποδεικνύουν εγγράφως μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από τέσσερα πέμπτα (4/5) του βασικού μισθού, όπως ορίζεται στη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της τρέχουσας χρονικής περιόδου ή ετήσιο εισόδημα μικρότερο από το γινόμενο του βασικού μισθού, όπως ορίζεται στη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της τρέχουσας χρονικής περιόδου - επί 12 μήνες και προσαυξημένο με όλες τις νόμιμες επιπλέον αποδοχές (επιδόματα, δώρα, κ.α.).- να έχουν επιλεγεί από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες δράσεις του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο περνάνε υποχρεωτικά από τη δράση Συμβουλευτικής.ΙΙ) Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση για νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει:- Να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για ανέργους, οι οποίες να είναι πρόσθετες και να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.- Να διατηρήσουν το προσωπικό τους (το παλιό ως και το επιχορηγούμενο) τουλάχιστον για 6 μήνες (αν είναι ΜΜΕ) ή για 12 μήνες (αν είναι μεγάλη επιχείρηση) μετά το τέλος της περιόδου που επιχορηγήθηκαν για τις νέες θέσεις εργασίας.- Λοιποί όροι που ορίζονται από τον ΟΑΕΔ με σχετική εγκύκλιο. Η απόλυση του προσωπικού από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος stage (9 μήνες) χωρίς αντικατάσταση εντός 30 ημερών, συνεπάγεται διακοπή του.Η τελική επιλογή των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ή / και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) γίνεται με ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής.ΙΙΙ) Όσοι επιθυμούν να απασχοληθούν στους φορείς παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτικής», εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:Τα εξειδικευμένα στελέχη: να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανθρωπιστικών σπουδών ή κοινωνικών επιστημών, με εμπειρία στην παροχή παρεμφερών υπηρεσιών τουλάχιστον ενός έτους για τους φορείς Συμβουλευτικής . Το διοικητικό προσωπικό: να είναι άτομα με ικανότητα και εμπειρία στην ηλεκτρονική διαχείριση αρχείων

Τι χρηματοδοτείται:
· Η διοργάνωση δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. · Η δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας για ανέργους και τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (π.χ. τα άτομα με αναπηρία κ.α.). · Η δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων από νέους ελεύθερους επαγγελματίες (αυτοαπασχόληση). · Η υλοποίηση των προγραμμάτων προκατάρτισης και κατάρτισης στα πιστοποιημένα ΚΕΚ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλοποίησης των προγραμμάτων από τα ΚΕΚ, της καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος και των αμοιβών για την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις ή φορείς). · Η καταβολή αμοιβής για την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας και δεξιοτήτων (stage). · Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, με τη λειτουργία ενός Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενός Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ και ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (περιγράφονται στην ιστοσελίδα ως ξεχωριστές δράσεις).

Είδος ενίσχυσης:
1) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας, για 18 μήνες (σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ή για 24 μήνες (σε μεγάλες επιχειρήσεις) με τα εξής ποσά:16 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό πλήρους απασχόλησης,8 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και πάνω ημερησίως),20 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο σε μειονεκτική θέση - βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».24 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) - βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».2) Επιχορήγηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή η αυτοαπασχόληση των ανέργων που υπάγονται στο πρόγραμμα και δημιουργούν τη δική τους μικρή επιχείρηση, με τα παρακάτω ποσά: 9.000 ευρώ για κάθε νέο - νέα ελεύθερο επαγγελματία, 10.000 ευρώ για κάθε άτομο που είναι σε μειονεκτική θέση (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 110125/21.01.2004 και αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος») ή που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.12.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ). 3) Καταβολή επιδόματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - stage (για 9 μήνες, 22 ημέρες ανά μήνα), ως εξής:- Για τους ασκούμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 25 ευρώ μικτά / ημέρα- Για τους ασκούμενους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 21 ευρώ μικτά / ημέρα4) Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος στους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης ως εξής: 3,50 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης - στους ανέργους με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας 5,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης - στους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού 1,80 ευρώ μικτό ανά καταρτιζόμενο υποαπασχολούμενο Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. 5) Καταβολή επιχορήγησης στις επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ύψους μέχρι 1,80 ευρώ μικτό ανά ώρα πρακτικής εξάσκησης για κάθε καταρτιζόμενο που συμμετέχει σ΄ αυτή.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 1.378.620,00 ευρώ

Πληροφορίες
Επωνυμία: Δήμος ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Χειριστής: ΚΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διεύθυνση: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 84,ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλέφωνο: 28310 88301-3, ΦΑΞ: 28310 29879


'Αλλοι Φορείς Πληροφόρησης
Επωνυμία: Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔΠρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
http://www.crete-region.gr/greek/PEPAdmin_new/Μ.4.5-ΡΕΘ.doc

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες