reth_night.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14/03/06

Στοιχεία Προγράμματος: 1882


Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Δράση: 3.4.

Περιγραφή: Υλοποίηση από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 820 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), με τη μέθοδο της τηλε-κατάρτισης (μικτή μέθοδος διδασκαλίας), σε τμήματα 10 - 20 ατόμων που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ενότητες:

επεξεργασία κειμένου,
λογιστικά φύλλα,
εφαρμογές στο διαδίκτυο
και επιπλέον μία ή και τις δύο κατ΄επιλογήν από τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

βάσεις δεδομένων ή
παρουσιάσεις
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 100 ώρες (με αναγωγή), εκ των οποίων 70 ώρες είναι ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή, σε χώρους επιλογής της καταρτιζόμενης) και 30 ώρες διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο», σεμιναριακού τύπου, υλοποιούμενες σε αίθουσες πιστοποιημένες στην Πληροφορική (των ΚΕΚ ή άλλων φορέων) σε πέντε εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι ωρών εκάστη.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα τηλε-κατάρτισης καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο είτε από χώρους που θα διαθέτει (συγκεκριμένες ώρες και ημέρες) το ΚΕΚ, οι οποίοι μπορεί να είναι πιστοποιημένες δομές ή σχολικές αίθουσες (εργαστήρια πληροφορικής).

Για την εκπαιδευτική ενότητα "εφαρμογές στο διαδίκτυο" τα ΚΕΚ διασφαλίζουν σε καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο κατά το WAI/WCAG.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης τηλε-κατάρτισης, η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης συνδέεται με την πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο και πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την τελευταία συνεδρία (σεμινάριο).
Κάθε καταρτιζόμενος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μία φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα.
Η πιστοποίηση της κατάρτισης θα γίνει βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και διαδικασιών, από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς και διαθέτουν τη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Το κόστος πιστοποίησης των ωφελούμενων καταβάλλεται στον φορέα πιστοποίησης από τον κάθε ανάδοχο φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων τηλε-κατάρτισης (από τα πιστοποιημένα ΚΕΚ).

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτικά ενσωματωμένες διδακτικές ενότητες που αφορούν:
στην προετοιμασία της καταρτιζόμενης για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, μέθοδοι εξεύρεσης εργασίας κ.ά)
σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
εισαγωγικών ενοτήτων σχετικών με την εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τη χρήση του υπολογιστή και την αφομοίωση βασικών γνώσεων.

Προβλέπεται υλοποίηση συγκεκριμένου αριθμού προγραμμάτων ανά Περιφέρεια:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: 50
Κεντρική Μακεδονία: 135
Δυτική Μακεδονία: 40
Ήπειρος: 40
Θεσσαλία: 72
Δυτική Ελλάδα: 68
Ιόνια Νησιά: 20
Στερεά Ελλάδα: 62
Αττική: 195
Πελοπόννησος: 50
Βόρειο Αιγαίο: 24
Νότιο Αιγαίο: 23
Κρήτη: 38Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
7000 άνεργες γυναίκες ηλικίας άνω των 16 ετών και 500 γυναίκες από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (κυρίως με κινητικά προβλήματα) απόφοιτες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης καθώς και απόφοιτες ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/3/2006-31/12/2006

Οι αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης είναι ενδεικτικές. Ειδικά η ημερομηνία λήξης είναι συμβατική και αφορά την ημερομηνία λήξης του συνολικού έργου.
Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε προγράμματος κατάρτισης καθορίζονται από τα ΚΕΚ που το υλοποιούν.


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

άνεργες γυναίκες ηλικίας άνω των 16 ετών, γγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργία ή όχι , απόφοιτες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης καθώς και απόφοιτες ΑΕΙ και ΤΕΙ.
γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (κυρίως με κινητικά προβλήματα - άτομα με αναπηρία ΑΜΕΑ) και έχουν τις παραπάνω γραμματικές γνώσεις (το ποσοστό συμμετοχής τους στο πρόγραμμα θα είναι 7 % του συνόλου των ωφελουμένων) .
Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Έλληνες ομογενείς που ασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα, ή εμπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/Ε.Ο.Κ./1612/68.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας κάλυψης του παραπάνω ποσοστού από ΑΜΕΑ, και μετά από έγγραφη αιτιολόγηση του αρμόδιου φορέα, οι θέσεις δύναται να καλυφθούν από γυναίκες ευπαθών κοινωνικά ομάδων των παρακάτω κατηγοριών:
Μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών
Πρώην χρήστες ουσιών ή γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης
Αποφυλακισμένες
Πολύτεκνες
Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων
Παλιννοστούσες
Η επιλογή των καταρτιζομένων γίνεται με ευθύνη των ΚΕΚ, βάσει των παρακάτω προτεραιοτήτων:

Άντληση των υποψηφίων καταρτιζομένων από τις καταστάσεις εγγεγραμμένων ανέργων γυναικών του ΟΑΕΔ εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
Τα προσόντα των καταρτιζόμενων όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Η κάθε υποψήφια επιλέγει το ΚΕΚ στο οποίο επιθυμεί να καταρτισθεί.
Ευνοούνται ως προς το δικαίωμα συμμετοχής τους άνεργες γυναίκες που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Κάθε καταρτιζόμενη μπορεί να παρακολουθήσει κατά το ίδιο έτος δύο προγράμματα κατάρτισης που το ένα αναφέρεται σε βασικές δεξιοτητες και το άλλο σε εξειδικευμένες.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η ίδια καταρτιζόμενη να παρακολουθήσει το ίδιο ή διαφορετικό έτος για δεύτερη φορά το ίδιο πρόγραμμα βασικό δεξιοτήτων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.


Τι χρηματοδοτείται:

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κατάρτισης (καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος).
Το κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης στα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Το κόστος πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).


Είδος ενίσχυσης:
Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος:
Οι άνεργες γυναίκες, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτά ανά ώρα τηλε-κατάρτισης. Για τις καταρτιζόμενες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 ευρώ μικτά ανά ώρα τηλε-κατάρτισης.
Οι καταρτιζόμενες, για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση, ασφαλίζονται (υποχρεωτικά) στο ΙΚΑ για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ παράλληλα, για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση τους, γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται στους ωφελούμενους μετά την λήξη του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ και ο φορέας έχει λάβει την πρώτη δόση χρηματοδότησης.


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 19.275.000,00 ευρώ


Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Πληροφορίες
Επωνυμία: Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ -Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

--------------------------------------------------------------------------------

Τα στοιχεία επικοινωνίας με κάθε ΚΕΚ θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεών τους και υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις με τον αρμόδιο φορέα, την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ypakp.gr/index.cfm?Level1=5&Level2=3&Level3=4&Level4=1&Level5=0&Level6=0&PageID=2252

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες