reth_limani_old3.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΑΧ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ, ΚΟΥΡΗΤΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ
09/03/06

Στοιχεία Προγράμματος:
1832

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΖΩΝΗ 2 ΟΠΑΑΧ (ΔΗΜΟΙ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ, ΚΟΥΡΗΤΩΝ και ΑΡΚΑΔΙΟΥ)
Δράση: 5.10.

Περιγραφή: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αγροτικής Ανάπτυξης για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε δήμους της Ζώνης 2 ΟΠΑΑΧ του Νομού Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στους Δήμους ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ, ΚΟΥΡΗΤΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ (μόνο τα δημοτικά διαμερίσματα Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Κυριάννας, Μέσης, Σκουλουφίων και Χαρκίων), που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δράσεων των παρακάτω κατηγοριών:1) Δράσεις προώθησης στην απασχόληση μέσω: - επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία 3 νέων θέσεων εργασίας . - επιδότησης της αυτοαπασχόλησης 4 ατόμων για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης (νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες). Στόχος του έργου είναι η οικονομική στήριξη των νέων ελεύθερων επαγγελματιών κατά το αρχικό στάδιο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.- επιδότησης 6 ατόμων, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και το Δημόσιο.2) Υλοποίηση από πιστοποιημένα ΚΕΚ 2 προγραμμάτων κατάρτισης για 35 άτομα, διάρκειας 300 ωρών έκαστο, με θέμα : 1)Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών μικρομεσαίων τουριστικών και αγροτουριστικών καταλυμάτων και 2) Παραδοσιακή και σύγχρονη μελισσοκομία. 3) Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών: δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών " ΚΔΑΠ") στον Οικισμό ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ του Δήμου ΚΟΥΡΗΤΩΝ - (παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα ως ξεχωριστή δράση). Περισσότερες λεπτομέρειες - βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Αποδέκτες:
Ι) 35 άμεσα ωφελούμενοι: 14 άνεργοι και 21 αυτοαπασχολούμενοι.II) Επιχειρήσεις, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-31/3/2008 Οι άνω αναφερόμενες προθεσμίες αφορούν την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων του προγράμματος. Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις επιμέρους δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους παρακάτω αναφερόμενους φορείς (βλέπε πεδίο "Πληροφορίες")

Περιοχή εφαρμογής:
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΖΩΝΗ 2 ΟΠΑΑΧ: ΔΗΜΟΙ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ, ΚΟΥΡΗΤΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ (μόνο τα δημοτικά διαμερίσματα Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Κυριάννας, Μέσης, Σκουλουφίων και Χαρκίων).

Όροι και προϋποθέσεις:
Ι) Άμεσα ωφελούμενοι των δράσεων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης: Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα πρέπει:- να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ,- να έχουν περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης από εργασιακό σύμβουλο του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) ή της Τοπικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΤΥΑ) του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι και να έχουν εφοδιαστεί με το ειδικό παραπεμπτικό,- να έχουν επιλεγεί από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες δράσεις του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. ΙΙ) Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση για νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει:- Να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για ανέργους, οι οποίες να είναι πρόσθετες και να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.- Να διατηρήσουν το προσωπικό τους (το παλιό ως και το επιχορηγούμενο) τουλάχιστον για 6 μήνες (αν είναι ΜΜΕ) ή για 12 μήνες (αν είναι μεγάλη επιχείρηση) μετά το τέλος της περιόδου που επιχορηγήθηκαν για τις νέες θέσεις εργασίας.- Λοιποί όροι που ορίζονται από τον ΟΑΕΔ με σχετική εγκύκλιο. Η απόλυση του προσωπικού από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος stage (9 μήνες) χωρίς αντικατάσταση εντός 30 ημερών, συνεπάγεται διακοπή του.Η τελική επιλογή των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ή / και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) γίνεται με ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής.

Τι χρηματοδοτείται:
· Η δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας για ανέργους και τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (π.χ. τα άτομα με αναπηρία κ.α.). · Η δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων από νέους ελεύθερους επαγγελματίες (αυτοαπασχόληση). ·
Η υλοποίηση των προγραμμάτων προκατάρτισης και κατάρτισης στα πιστοποιημένα ΚΕΚ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλοποίησης των προγραμμάτων από τα ΚΕΚ, της καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος και των αμοιβών για την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις ή φορείς). · Η καταβολή αμοιβής για την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας και δεξιοτήτων (stage). · Λειτουργία "Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ".

Είδος ενίσχυσης:
1) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας, για 18 μήνες (σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ή για 24 μήνες (σε μεγάλες επιχειρήσεις) με τα εξής ποσά:16 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό πλήρους απασχόλησης,8 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και πάνω ημερησίως),20 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο σε μειονεκτική θέση - βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».24 ευρώ/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) - βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».2) Επιχορήγηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή η αυτοαπασχόληση των ανέργων που υπάγονται στο πρόγραμμα και δημιουργούν τη δική τους μικρή επιχείρηση, με τα παρακάτω ποσά: 9.000 ευρώ για κάθε νέο - νέα ελεύθερο επαγγελματία, 10.000 ευρώ για κάθε άτομο που είναι σε μειονεκτική θέση (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 110125/21.01.2004 και αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος») ή που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.12.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ). 3) Καταβολή επιδόματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - stage (για 9 μήνες, 22 ημέρες ανά μήνα), ως εξής:- Για τους ασκούμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 25 ευρώ μικτά / ημέρα- Για τους ασκούμενους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 21 ευρώ μικτά / ημέρα4) Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος στους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης ως εξής: 3,50 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης - στους ανέργους με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας 5,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης - στους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού 1,80 ευρώ μικτό ανά καταρτιζόμενο υποαπασχολούμενο Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. 5) Καταβολή επιχορήγησης στις επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ύψους μέχρι 1,80 ευρώ μικτό ανά ώρα πρακτικής εξάσκησης για κάθε καταρτιζόμενο που συμμετέχει σ΄ αυτή.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 4.500.000,00 ευρώΟ προϋπολογισμός αφορά των σύνολο των δράσεων (κατάρτιση, απασχόληση και δημιουργία δομών κοινωνικών υπηρεσιών) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στις 4 ζώνες ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ Κρήτης.

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Χειριστής: Ελένη Γουμενάκη

Διεύθυνση: Σελλιά Αγίου Βασιλείου, Δήμος Φοίνικα

Τηλέφωνο: 28320 31016


'Αλλοι Φορείς Πληροφόρησης
Επωνυμία: Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Πρόώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ -

Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.crete-region.gr/greek/PEPAdmin_new/proskl_5.10_1.doc


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες